Navigation path

Additional tools

Северна Ирландия: Програма за мир

Програмата PEACE III (2007-2013 г.) е специфична програма на структурните фондове на ЕС. Тя има за цел да засили напредъка за мирно и стабилно общество и да насърчава помирението в Северна Ирландия и граничните области на Ирландия.

Програмата е по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Нейният общ бюджет възлиза на 333 млн. евро, от които 225 млн. евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Тя обхваща Северна Ирландия и граничните области на Ирландия (което включва графствата Кейвън, Донегал, Лейтрим, Лаут, Монаган и Слайгоу).

Програмата PEACE III се ръководи от Органа за специални програми на ЕС EN.

Програмата има два приоритета:

Приоритет 1: Помирение между общностите

Целта е да се сложи край на сектантството и расизма и да се подкрепи разрешаването на конфликти и посредничеството на ниво местни общности. Този приоритет подкрепя прилагането на стратегически модели на сътрудничество между публичния, частния и общностния сектор, като се поставя акцент върху помирението, културното многообразие и равенството. Той цели създаването на значими трансобщностни и трансгранични инициативи, които увеличават доверието и толерантността и намаляват степента на сектантството и расизма.

Приоритет 2: Принос за „споделено общество“

Целта е възстановяване на градските, селските и граничните райони, които са изоставени, изолирани, недобре използвани, представляващи заплаха и/или неприветливи и трансформирането им в споделени пространства. Интервенцията се стреми да разреши проблемите на разделение на общностите в рамките на обществото, както и проблемите, свързани със сектантството, расизма и предразсъдъците, чрез насърчаване на изграждането на физически среди, които не са „белязани“ със символи, които ги определят като територия на определена част от дадена общност, а като достъпни и открити за всички.


Работна група за Северна Ирландия

Създаването на работната група за Северна Ирландия е важна инициатива от страна на Комисията по отношение на Северна Ирландия. Тя води началото си от споразумението за връщане към договореностите за поделяне на властта в Северна Ирландия от май 2007 г. с участието на двете основни политически партии. Председателят на Комисията Барозу беше първият високопоставен международен политик, който посети идващия тогава на власт първи министър Иън Пейсли и неговия заместник първи министър Мартин Макгинес. Той предложи в рамките на Комисията да бъде създадена работна група, която да проучи как Северна Ирландия може да извлече повече изгоди от политиките на ЕС и как тя би могла да се включи по-активно в политическия процес на ЕС, за да постигне по-голям просперитет. В статия в списанието на Европейския парламент година по-късно председателят Барозу пише, че „…регионът носи отпечатъка от периода на конфликти: висока степен на зависимост от публичния сектор, склонност да се избягва поемането на риск и ниско ниво на развитие на предприемачеството с недостатъчни инвестиции в научни изследвания и иновации, устойчив отрицателен образ на региона за международните инвеститори, макар че понастоящем той безспорно се променя, и висок дял на незаетото в икономическа дейност население“. Съответно той отбелязва, че работната група ще се погрижи специално „да се помогне на региона да генерира повече растеж и работни места и така да бъдат разкрити повече икономически възможности за неговото население, за да бъде подкрепен мирният процес“.
До момента работната група за Северна Ирландия в Комисията е подчинена на члена на Комисията, отговарящ за регионалната политика, и действа в тясно сътрудничество с органите в Северна Ирландия. През годините тя се разшири и днес се състои от представители на 17 генерални дирекции на Европейската комисия, които имат отношение към насърчаване на социално-икономическото развитие в най-широкия смисъл („Земеделие и развитие на селските райони“, „Действия по климата“, „Конкуренция“, „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, „Образование и култура“, „Енергетика“, „Предприятия и промишленост“, „Околна среда“, „Здравеопазване и потребители“, „Вътрешни работи“, „Правосъдие“, „Научни изследвания и иновации“, „Морско дело и рибарство“, „Данъчно облагане и митнически съюз“, „Транспорт“, както и „Регионална политика“ и Генерален секретариат). Текущото й ръководство се осъществява от генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ Европейската инвестиционна банка също участва в заседанията на работната група. Работната група за Северна Ирландия се председателства и ръководи от Рони ХОЛ, главен съветник в генерална дирекция „Регионална политика“.
Съществуването на работната група е първо по рода си за Комисията от гледна точка на създаване на тясно партньорство с един конкретен регион, което обхваща няколко области на политиката от решаващо значение. Неофициалните контакти, обменът на информация и съвместните заседания помогнаха за установяване на отношения на доверие между службите на Комисията и администрацията на Северна Ирландия.

Докладът на работната група за Северна Ирландия

През април 2008 г. Комисията публикува доклад за своята работа в рамките на NITF pdf en, съдържащ редица идеи и насоки за работа, които да бъдат проучени от Северна Ирландия в различните области на политиката. Докладът беше приет много положително в Северна Ирландия, която отговори със съставяне на собствен план за действие за изпълнение на направените предложения. Действията обхванаха различни области, включително международно и презгранично сътрудничество, изграждане на мрежи за партньорство (включително мрежата РЕАСЕ и мрежи за иновации с участието на други региони в Европа), енергийна ефективност и борба с изменението на климата, създаване и поддържане на възможности за заетост и развитие на умения, инвестиции в научни изследвания и подкрепа за предприятията.
През годините работната група за Северна Ирландия работеше усилено, често пъти зад кулисите на по-широката политическа история на региона, докато новите институции и политическите представители се утвърждаваха и създаваха работни отношения. На срещата си с новия първи министър Питър Робинсън и заместник първия министър Мартин Макгинес в Брюксел на 9 декември 2010 г. председателят Барозу отново потвърди ангажимента на Европейската комисия към Северна Ирландия Прочетете декларацията, публикувана след срещата.

Конференцията по програма РЕАСЕ през януари 2013 г.

Конференцията по програмата Pеасе, проведена в Брюксел на 31 януари 2013 г., беше важно събитие, организирано по инициатива на члена на Комисията Хан. След като направи официално посещение в региона във връзка с откриването на Моста на мира в Дери/Лондондери, финансиран по програмата PEACE, членът на Комисията Хан заяви, че „иска да пренесе техния опит в Брюксел. Искам възможно най-много хора да научат за постиженията им – най-вече защото те заслужават нашето признание и нашите благодарности, но също и защото според мен и други части на света биха могли да се поучат от работата им“.

Той каза, че е бил „дълбоко впечатлен от хората“, с които се е срещнал при това пътуване. „Хора и от двете общности, изгубили свои близки и носещи физическите и психическите белези от сполетелите ги нещастия. Разказите им спират дъха. Същите тези хора, които допреди няколко години желаеха един другиму само зло, сега работят ръка за ръка, за да изградят ново общо бъдеще. Искрената им ангажираност и неотклонна решимост са наистина похвални“.

Той добави: „Признание за тези, които работиха по програмите РЕАСЕ, е, че към техните постижения вече се проявява интерес от цял свят: от Русия, Палестина, Балканите, Колумбия, Южна Корея. Това е нещо, с което можем да се гордеем". Прочетете цялата реч

Нов Център за укрепване на мира и решаване на конфликти

Желанието да се помогне на други части от света, които излизат от периоди на конфликти, и да бъде споделено полученото ноу-хау доведе до вземане на решение за изграждане по програмата РЕАСЕ на ЕС на Център за укрепване на мира и решаване на конфликти.  Центърът ще предложи възможности, отворени за целия свят, за: международен обмен, за предаване на практически опит в региони, излизащи от конфликти; образование и научни изследвания, за подпомагане на проучвания и изследвания и организиране на конференции, семинари и летни училища; изложбено пространство и архив с постоянни и временни изложби, свързани с опита на всички слоеве на населението; общи съоръжения и пространства за организации, работещи по отношенията с общностите и укрепване на мира.

Идеята за Центъра за укрепване на мира и решаване на конфликти първоначално беше включена в доклада до Комисията на работната група за Северна Ирландия от 2008 г. Тогава председателят Барозу заяви, че е „впечатлен от желанието на политическите лидери на регионите да върнат нещо на Европа, например като бъде разработен инструмент за решаване на конфликти, който да стане източник на съвети за други части на Европа и за останалия свят, където има разделение между общности“.

Проектантският екип за Центъра за укрепване на мира и решаване на конфликти беше назначен през юни 2012 г. и включва Studio Daniel Libeskind (SDL) от Ню Йорк. Daniel Libeskind ще контролира разработването на проекта. Участието на Daniel Libeskind е с голямо значение за утвърждаването на международния статут на предложения нов Център. SDL е изпълнило проекти в цял свят и има реноме на автори на внушителни и оказващи влияние сгради – така например Daniel Libeskind е главният проектант за новото застрояване на площадката на „Кота нула“ в Ню Йорк.

Центърът за укрепване на мира и решаване на конфликти ще бъде открит през 2015 г.

Полезни връзки:

  • Кохезионна политика 2007-2013 г. в Северна Ирландия DEENFR
  • Кохезионна политика 2007-2013 г. в Ирландия DEENFR
  • Офис на Европейската комисия в Северна Ирландия EN
  • Орган за специални програми на ЕС EN
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии