Navigation path

Additional tools

Information and communication technologies

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är en viktig drivkraft för EU:s ekonomi och kan öka produktiviteten och konkurrenskraften i regionerna. Den kan dessutom stimulera till omorganisering av produktionsmetoderna och framväxten av nya företag.

EU:s strukturfonder kan se till att företag och hushåll tar till sig IKT. Fonderna ska främja IKT-utvecklingen genom ett välavvägt stöd till utbud och efterfrågan av IKT-produkter i privata och offentliga tjänster och även främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi. Man kan även stödja utbyggnaden av infrastruktur där marknaden inte klarar av att erbjuda den till rimliga priser och i tillräcklig omfattning, särskilt på avlägset belägna platser, på landsbygden och i de nya EU-länderna.

Under 2007–2013 har IKT-anslagen ökat mycket både i absoluta och relativa tal: de uppgår till drygt 5 miljarder euro eller 4,4 % av sammanhållningspolitikens budget. Det märks också ett tydligt trendbrott i investeringsprioriteringarna från infrastruktur till stöd för innehållsutveckling, både inom den offentliga sektorn (e-hälsa, e-förvaltning osv.) och i småföretagen (e-lärande, e-handel osv.).

Länkar:

  • EU-kommissionen – Informationssamhället EN
  • Broadband Investment Guide EN
EU regionalpolitik: Håll dig informerad