Navigation path

Additional tools

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izplatīšana visā Savienības ekonomikā ir nozīmīga svira, lai celtu reģionos gan ražīgumu, gan konkurētspēju, vienlaicīgi veicinot ražošanas metožu pārveidošanu un jaunu uzņēmumu rašanos.

ES struktūrfondi var sekmēt IKT pārņemšanu uzņēmumos un mājsaimniecībās, kā arī veicināt to attīstību, samērīgi atbalstot IKT izstrādājumu piedāvājumu un pieprasījumu sabiedrisko un privāto pakalpojumu sfērā, tostarp sekmējot atvērtu un konkurētspējīgu digitālo ekonomiku un sabiedrību, kurā nav atstumtības, kā arī nodrošinot infrastruktūru tur, kur tirgus nevar to nodrošināt par saprātīgu cenu un atbilstošā līmenī, jo īpaši attālās un lauku teritorijās, kā arī jaunajās dalībvalstīs.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam fondi, kas piešķirti IKT, ir būtiski pieauguši gan absolūtajā, gan relatīvajā izteiksmē un sasniedz vairāk nekā EUR 15 miljardus vai 4,4 % no kopējā kohēzijas politikas budžeta. Ieguldījumu prioritātēs acīmredzama ir pāreja no infrastruktūrām uz satura izstrādi gan valsts sektorā (e-veselība, e-pārvalde utt.), gan MVU (e-mācības, e-uzņēmums utt.).

Noderīgas saites:

  • Eiropas Komisija – Informācijas sabiedrība EN
  • Broadband Investment Guide EN
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi