Navigation path

Additional tools

Информационни и комуникационни технологии

Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в икономиката на Съюза е основен инструмент за подобряване на производителността и конкурентоспособността на регионите и едновременно с това за насърчаване на реорганизацията на производствените методи и появата на нови предприятия

Структурните фондове на ЕС могат да подпомогнат възприемането на ИКТ от фирмите и домакинствата и да насърчат развитието чрез балансирана подкрепа на предлагането и търсенето на продукти на ИКТ в публичния и частния сектор. Това включва насърчаването на отворена и конкурентоспособна цифрова икономика, интегриращо общество и изграждането на инфраструктура там, където пазарът не успява да я създаде на достъпна цена и в достатъчна степен, особено в отдалечените и селските райони и в новите страни членки.

За периода 2007-2013 г. заделените за ИКТ средства показват съществено абсолютно и относително нарастване до над 15 млрд. евро или 4,4 % от общия бюджет за изпълнение на политиката на сближаване. Съществува ясно изместване на инвестиционните приоритети от подкрепа за изграждането на инфраструктура към подкрепа на разработването на съдържание както в публичния сектор (електронно здравеопазване, електронно правителство и т.н.), така и по отношение на МСП (електронно обучение, електронен бизнес и т.н.).

Полезни връзки:

  • Европейска комисия - Информационно общество EN
  • Broadband Investment Guide EN
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии