Navigation path

Additional tools

Oblasti činnosti

Prioritné oblasti financovania

Kohézne financovanie EÚ podporuje projekty v mnohých oblastiach.

Hlavné oblasti činnosti zahŕňajú:

Tieto oblasti prispievajú k cieľom stratégie Európa 2020 na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Kohézne financovanie EÚ takisto pomáha pri podpore zavádzania politík EÚ v spomenutých oblastiach.

Riešenie osobitných potrieb niektorých regiónov

EÚ vynakladá osobitné úsilie na podporu niektorých kategórií regiónov:

Základné zásady

Politika súdržnosti musí dodržiavať zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí medzi ženami a mužmi. Programy financovania musia takisto dodržiavať pravidlá politiky hospodárskej súťaže EÚ.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá