Navigation path

Additional tools

Područja djelovanja

Prioriteti financiranja

Sredstvima EU-a za koheziju podupiru se projekti iz brojnih područja.

Glavna područja djelovanja su:

Tim se temama odražavaju ciljevi strategije Europa 2020. kojima se nastoji promicati pametan, održiv i uključiv rast. Sredstvima EU-a za koheziju pruža se potpora provedbi politika EU-a u spomenutim područjima.

Rješavanje pitanja karakterističnih za pojedine regije

Europska unija ulaže poseban trud kako bi pružila potporu sljedećim područjima:

Osnovna načela

U okviru kohezijske politike moraju se poštovati načela nediskriminacije i jednakih mogućnosti žena i muškaraca kao što se unutar programa financiranja moraju poštovati ravila politike tržišnog natjecanja EU-a.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji