Navigation path

Additional tools

Tegevusalad

Prioriteetsed rahastusvaldkonnad

ELi ühtekuuluvuse edendamise fondide vahenditega toetatakse väga erinevate valdkondade projekte.

Peamiste tegevusalade hulka kuuluvad

Antud valdkonnad aitavad kaasa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamisele suunatud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele. Samuti aitavad ELi ühtekuuluvuse edendamise fondide vahendid toetada ELi poliitika teostamist nimetatud valdkondades.

Teatud piirkondade erivajaduste lahendamine

EL teeb konkreetseid jõupingutusi järgmist liiki piirkondade toetamiseks:

Aluspõhimõtted

Ühtekuuluvuspoliitika peab arvestama mittediskrimineerimise põhimõtet ning naiste ja meeste võrdseid võimalusi. Rahastamiskavad peavad muu hulgas järgima ELi konkurentsipoliitika eeskirju.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis