Navigation path

Additional tools

Zdrowie

Zdrowie jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność regionu i jego wzrost gospodarczy. Ludność regionu, która żyje dłużej i zdrowiej, to także ludność, która na dłużej pozostaje czynna społecznie, stwarza mniejsze obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej i, co ważne, stanowi atut przyczyniający się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego regionu.

Polityka spójności zmierza do zmniejszenia dysproporcji między regionami europejskimi w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej w skali całej UE. W związku z tym coraz częściej zdrowie uznaje się obszar priorytetowy. Głównymi narzędziami umożliwiającymi osiągnięcie większej spójności gospodarczej i społecznej w dziedzinie zdrowia są Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

W latach 2007-2013 na rozwój infrastruktury zdrowotnej planuje się wydatki w wysokości ponad 5 mld EUR, co stanowi 1,5% całego budżetu przy czym znaczną część środków przydziela się w szczególności niektórym regionom konwergencji. Dodatkowe wydatki zostaną przeznaczone na wsparcie innych środków związanych ze zdrowiem przewidzianych w ramach innych pozycji, takich jak badania i innowacje, promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, społeczeństwo informacyjne (np. skierowane do obywateli usługi e-zdrowia) i kapitał ludzki (np. aktywne starzenie się i przedłużanie życia zawodowego).

Przydatne linki:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe