Navigation path

Additional tools

Veselības aizsardzība

Veselības aizsardzība ir vitāli svarīga reģiona konkurētspējai un ekonomiskajai izaugsmei. Kāda reģiona iedzīvotāji, kas dzīvo ilgāk un saglabā labu veselību, ilgāk turpina būt sabiedriski aktīvi, mazāk noslogo veselības aprūpes sistēmu, un būtiski ir, ka šādi iedzīvotāji būs vērtība reģiona ilgtspējīgās ekonomiskās izaugsmes ziņā.

Kohēzijas politikas mērķis ir mazināt atšķirības starp Eiropas reģioniem, lai stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju visā ES. Veselības aizsardzību šajā sakarībā arvien vairāk atzīst par prioritāru nozari, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir galvenie instrumenti, kas ļauj sasniegt pilnīgāku ekonomisko un sociālo kohēziju veselības aizsardzības jomā.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam veselības aizsardzības infrastruktūrām paredzētajiem izdevumiem būtu jāsasniedz vairāk nekā EUR 5 miljardi, kas ir 1,5 % no kopējā budžeta; dažiem reģioniem, uz ko attiecas konverģences mērķis, saņemot lielus piešķīrumus. Papildu izdevumus citu ar veselības aizsardzību saistītu pasākumu atbalstam finansēs saskaņā ar citām budžeta pozīcijām, tādām kā pētniecība un inovācija, mazo un vidējo uzņēmumu darbības sekmēšana, informācijas sabiedrība (t. i. e-veselības aizsardzības pakalpojumi iedzīvotājiem) un cilvēkkapitāls (t. i. aktīvas vecumdienas un darba dzīves paildzināšana).

Noderīgas saites:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi