Navigation path

Additional tools

Tervishoid

Piirkonna konkurentsivõime ja majanduskasvu seisukohast on tervishoid väga oluline. Piirkonna elanikkond, kes elab kauem ja tervislikumalt, kujutab endast elanikkonda, kes püsib kauem sotsiaalselt aktiivne. See vähendab survet tervishoiusüsteemile. Samas on see ka elanikkond, kes soodustab piirkonna majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut.

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada erinevusi Euroopa eri piirkondade vahel, et tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust kogu ELis. Selle taustal tunnustatakse tervishoidu üha enam prioriteetse valdkonnana. Paremat majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust tervishoiuvaldkonnas on võimalik saavutada Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.

Ajavahemikul 2007–2013 on kavandatavad kulutused tervishoiu infrastruktuurile summas üle 5 miljardi euro, mis moodustab 1,5 % üldeelarvest, kusjuures märkimisväärsed summad eraldatakse eelkõige teatavatele lähenemispiirkondadele. Täiendavad vahendid eraldatakse muude tervishoiuga teotud meetmete võtmiseks, mis kuuluvad muude rubriikide alla, näiteks teadusuuringud ja innovatsioon, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete edendamine, infoühiskond (e-tervishoiuteenused kodanikele) ning inimkapital (aktiivne vananemine ja tööea pikendamine).

Kasulikud lingid:

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis