Navigation path

Additional tools

Здравеопазване

Здравето на хората е много важно за конкурентоспособността и икономическия растеж на даден регион. Население, което живее по-дълго и в по-добро здраве, означава население, което остава активно в обществото за по-продължително време, и което допринася за икономическия и устойчив растеж на региона, както и по-малко натоварване на здравната система.

Политиката на сближаване е насочена към намаляване на различията между европейските райони с цел укрепване на икономическото и социално сближаване в ЕС. В този контекст здравеопазването все повече се разглежда като приоритетна област и основните инструменти за постигане на по-голямо икономическо и социално сближаване в тази област са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ).

Между 2007 г. и 2013 г. са планирани разходи за здравна инфраструктура в размер над 5 млрд. евро, което представлява 1,5 % от общия бюджет, като по-специално значителни средства се отпускат за някои райони по цел „Сближаване“. Ще се извършат и допълнителни разходи в подкрепа на свързани със здравето мерки по други направления, като например научни изследвания и иновации, подпомагане на малки и средни предприятия, информационно общество (електронно здравеопазване за гражданите) и човешки капитал (активно остаряване и удължаване на трудовия живот).

Полезни връзки:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии