Navigation path

Additional tools

Miljö och klimatförändringar

Den regionala utvecklingspolitiken måste vara ekologiskt hållbar. Mer pengar än någonsin har därför anslagits till miljöinitiativ under 2007–2013. Miljön kan vara en källa till ekonomisk tillväxt antingen genom att miljöinitiativ uppmuntrar till innovativ ren teknik, effektiv energianvändning och ekoturism eller genom att vissa områden blir attraktivare genom att man skyddar naturområden.

Inom alla EU:s politikområden värnar man om hållbar utveckling och miljöskydd. Därför måste EU-länderna göra miljökonsekvensbeskrivningar och samråda med miljömyndigheter och allmänheten innan de får genomföra vissa typer av projekt, även om de får finansiellt stöd från sammanhållningspolitikens program. Förutom frågor om efterlevnad betonas i de rättsliga bestämmelserna och riktlinjerna för regionalpolitiken att ekonomiska, sociala och ekologiska mål ska ingå i projekten. Regional utveckling blir endast hållbar om man tar hänsyn till miljön. EU:s regionalpolitik bidrar därför till hållbar utveckling genom att förespråka miljövänlig teknik och initiativ för hållbara transporter, energi och infrastruktur samt åtgärder för bättre vatten-, luft- och markkvalitet.

Regionerna kommer i allt högre grad att drabbas av effekterna av klimatförändringen, och nya frågor som energitillförsel och energieffektivitet. Hur problemen ser ut beror på regionen. I EU bor 7 % av invånarna i översvämningshotade områden, medan 9 % bor i områden med 120 dagar utan regn per år. Klimatförändringens samlade effekter ger upphov till allmänna frågor kring EU-invånarnas livskvalitet, men också specifika frågor i vissa regioner, t.ex. när det gäller turism och jordbruk.

Sammanhållningspolitiken kan spela en viktig roll genom att stödja anpassningen till framtida klimatförändringar och minimera de negativa följderna på regional nivå. Den stöder anpassningen av ny infrastruktur eller befintlig infrastruktur. Politiken ger också stöd till miljöinnovation, insatser mot miljörisker och ekologiska företag och kan därmed skapa affärsmöjligheter för näringslivet.

Mellan 2007 och 2013 är anslaget till miljöprogram från struktur- och sammanhållningsfonderna dubbelt så stort som under den föregående perioden – ca 100 miljarder euro, dvs. 30 % av de totala anslagen. Hälften går till direkta infrastrukturinvesteringar i vattenrening och avfallshantering, återställande av förorenade områden, utsläppsminskningar och stöd till naturskydd och riskförebyggande. Den andra hälften går till indirekta investeringar med miljöeffekter inom transport- och energisystem, miljöinnovation, miljöstyrning i företag, stads- och landsbygdsförnyelse och ekoturism. Exempelvis har drygt 7 miljarder euro öronmärkts för energieffektivitet och förnybara energiformer.

Publikationer

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe pdf en (May 2011)

Sustainable growth is one of the three main pillars of the new 'Europe 2020' strategy. The brochure sets out the how EU's regions and cities can exploit the opportunities offered by Cohesion Policy to boost local and regional sustainable growth. A number of good practice examples provide practical support and underline the potential of the low-carbon and resource efficient economy to provide jobs, growth and preserve the environment and resources

More publications en


 

Länkar:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad