Navigation path

Additional tools

Životné prostredie a zmena klímy

Politiky regionálneho rozvoja musia byť trvalo udržateľné. Na ekologicky zamerané iniciatívy bola na obdobie rokov 2007 – 2013  vyčlenená historicky najvyššia suma. Životné prostredie môže byť zdrojom hospodárskeho rastu – či už podporou inovačných čistých technológií, efektívneho využitia energie, rozvojom ekologického cestovného ruchu alebo zvyšovaním príťažlivosti jednotlivých oblastí prostredníctvom ochrany ich prírodných biotopov.

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a vysoká úroveň ochrany životného prostredia musia byť zohľadnené vo všetkých politikách Európskej únie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby členské štáty vypracovávali hodnotenia vplyvu na životné prostredie a konzultovali orgány životného prostredia a verejnosť, keď chcú implementovať isté skupiny projektov, ako aj v prípadoch, keď sú tieto projekty financované z prostriedkov programov politiky súdržnosti. Okrem toho sa však v právnych predpisoch a usmerneniach regionálnej politiky zdôrazňuje, že projekty musia zohľadňovať aj hospodárske, sociálne a environmentálne ciele. Regionálny rozvoj môže byť trvalo udržateľný iba vtedy, ak rešpektuje životné prostredie. Regionálna politika EÚ preto prispieva k trvalej udržateľnosti podporou ekologických technológií, trvalo udržateľných iniciatív týkajúcich sa dopravy, energetiky a infraštruktúry, ako aj opatrení zameraných na ochranu kvality vody, ovzdušia a pôdy.

Regióny v celej Európe budú musieť čoraz viac čeliť účinkom zmien klímy a novým výzvam súvisiacim s poskytovaním energie a energetickou efektivitou. Ich dosah sa bude líšiť v závislosti od jednotlivých regiónov. Zatiaľ čo 7 % obyvateľstva EÚ žije v oblastiach ohrozených záplavami, približne 9 %  žije v oblastiach, kde prší menej ako 120 dní v roku. Kombinované účinky zmien klímy nastolia zásadné otázky, ktoré sa budú týkať najmä kvality života obyvateľov EÚ, ale dotknú sa aj osobitných problémov v niektorých regiónoch EÚ, napríklad v oblasti cestovného ruchu a poľnohospodárstva.

Politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu pri podporovaní snáh o prispôsobenie sa budúcim zmenám klímy a minimalizáciu negatívnych účinkov na regionálnej úrovni. Podporuje opatrenia, ktorých cieľom je adaptácia nových či modernizácia existujúcich infraštruktúr.  Takisto podporuje ekologické inovácie, opatrenia na ochranu ekologických rizík a podniky šetrné k životnému prostrediu a môže vytvárať trhové príležitosti pre podnikateľov.

Celková suma pridelená na programy životného prostredia z prostriedkov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na obdobie rokov 2007 až 2013 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zdvojnásobila na približne 100 miliárd eur (30 % z celkového rozpočtu). Polovica z týchto prostriedkov bude určená na priame investície do infraštruktúry súvisiacej s úpravou vody a čistením odpadových vôd, obnovou kontaminovaných miest, znižovaním znečistenia a podporou ochrany prírody a prevencie rizika. Druhá polovica pôjde na nepriame investície s ekologickým dosahom na oblasti, akými sú napr. systémy dopravy a energetiky, ekologické inovácie, environmentálne manažérstvo podnikov, regenerácia mestských a vidieckych oblastí a ekologický cestovný ruch. Napríklad vyše 7 miliárd eur je určených na podporu energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov energie.

Publikácie

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe pdf en (May 2011)

Sustainable growth is one of the three main pillars of the new 'Europe 2020' strategy. The brochure sets out the how EU's regions and cities can exploit the opportunities offered by Cohesion Policy to boost local and regional sustainable growth. A number of good practice examples provide practical support and underline the potential of the low-carbon and resource efficient economy to provide jobs, growth and preserve the environment and resources

More publications en


 

Užitočné odkazy:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá