Navigation path

Additional tools

Aplinka ir klimato kaita

Regionų vystymosi politika turi būti tvari. Aplinkos tausojimo iniciatyvoms 2007–2013 m. laikotarpiu skirta daugiau lėšų nei kada nors anksčiau. Aplinkos tausojimu galima paskatinti ekonomikos augimą. Tausojant aplinką gali būti skatinama kurti novatoriškas švarias technologijas, efektyviai vartoti energiją, plėtoti ekologinį turizmą arba didinti regionų patrauklumą užtikrinant natūralių buveinių apsaugą.

Užtikrinti tvarų vystymąsi ir aukšto lygio aplinkos apsaugą reikalaujama visų sričių Europos Sąjungos politikoje. Todėl, jei valstybės narės įgyvendina tam tikrų rūšių projektus arba gauna finansinę paramą pagal sanglaudos politikos programas, jos turi atlikti poveikio aplinkai vertinimus ir konsultuotis su aplinkos institucijomis bei visuomene. Tačiau regioninės politikos teisinėse nuostatose ir gairėse pabrėžiami ne tik reikalavimai atlikti poveikio vertinimus, bet ir tai, kad reikia integruoti ekonominius, socialinius bei aplinkos tikslus. Regionų vystymasis gali būti tvarus tik tuo atveju, jei laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Todėl ES regionine politika prisidedama prie tvarumo skatinant kurti ekologiškas technologijas, įgyvendinti tvarias transporto, energetikos ir infrastruktūros iniciatyvas bei imtis priemonių, kurių tikslas – apsaugoti vandens, oro ir dirvožemio kokybę.

Visus Europos regionus vis labiau veiks klimato kaita; jiems kils naujų su energijos tiekimu bei efektyviu jos vartojimu susijusių uždavinių. Šie uždaviniai įvairiuose regionuose skirsis. 7 % Europos Sąjungos gyventojų gyvena potvynių užliejamose zonose, o 9 % – zonose, kuriose nelyja daugiau kaip 120 dienų per metus. Įvairūs klimato kaitos padariniai stipriai paveiks ES piliečių gyvenimo kokybę, kartu kils ypatingų problemų tam tikruose kai kurių ES regionų sektoriuose, pavyzdžiui, turizmo ir žemės ūkio.

Sanglaudos politika galima gerokai paremti pastangas prisitaikyti prie būsimos klimato kaitos ir sumažinti jos neigiamą poveikį regionams. Pagal ją gali būti remiamos prisitaikymo prie naujų infrastruktūrų arba naujų infrastruktūrų pritaikymo prie esamų priemonės. Pagal ją remiamos ekologinės inovacijos, apsaugos nuo pavojaus aplinkai priemonės bei aplinką tausojančios įmonės ir gali būti sudaryta naujų rinkos galimybių įmonėms.

2007–2013 m. visa aplinkos programoms skirta struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo suma, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, padidėjo dvigubai – iki maždaug 100 mlrd. EUR, arba 30 % viso finansavimo. Pusė šių lėšų bus skirta tiesioginėms investicijoms į infrastruktūrą, susijusioms su vandens valymu ir atliekų tvarkymu, užterštų teritorijų atkūrimu, taršos mažinimu, parama gamtos apsaugai ir rizikos prevencija. Kita pusė lėšų bus skirta netiesioginėms investicijoms srityse, kurios turi poveikio aplinkai, pavyzdžiui, transporto ir energetikos sistemos, ekologinės inovacijos, įmonių aplinkos valdymas, miesto ir kaimo vietovių atgaivinimas ir ekologinis turizmas. Pavyzdžiui, per 7 mlrd. EUR numatyta efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo rėmimui.

Leidiniai

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe pdf en (May 2011)

Sustainable growth is one of the three main pillars of the new 'Europe 2020' strategy. The brochure sets out the how EU's regions and cities can exploit the opportunities offered by Cohesion Policy to boost local and regional sustainable growth. A number of good practice examples provide practical support and underline the potential of the low-carbon and resource efficient economy to provide jobs, growth and preserve the environment and resources

More publications en


 

Naudingos nuorodos:

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos