Navigation path

Additional tools

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Aluekehityspolitiikan on oltava kestävää. Ympäristöä säästäviin hankkeisiin on ohjelmakaudella 2007–2013 osoitettu aiempaa enemmän varoja. Talouskasvua voidaan edistää muun muassa kehittämällä innovatiivisia ympäristöä säästäviä teknologioita, tehostamalla energiankäyttöä ja huolehtimalla eri luontotyyppien suojelusta. Näin voidaan myös lisätä alueiden kiinnostavuutta.

Kaikissa EU-politiikoissa on otettava huomioon kestävä kehitys ja ympäristönsuojelun korkea taso. Tämän vuoksi jäsenmaiden on arvioitava ympäristövaikutuksia ja kuultava ympäristöviranomaisia ja yleisöä ennen ympäristöön vaikuttavien hankkeiden käynnistämistä, myös silloin kun niitä rahoitetaan koheesiopolitiikan ohjelmista. Aluepolitiikkaa sääntelevässä lainsäädännössä ja ohjeissa korostetaan lisäksi, että ympäristötavoitteet olisi liitettävä kiinteämmin talous- ja sosiaalipolitiikan tavoitteisiin. Alueellinen kehitys on kestävää vain, jos se on ympäristöä säästävää. EU:n aluepolitiikassa ympäristön kestävyyttä pyritään parantamaan edistämällä ympäristöä säästävää teknologiaa, kestäviä liikennemuotoja ja energia- ja infrastruktuuriratkaisuja sekä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on veden, ilman ja maaperän suojelu.

Euroopan eri alueet kärsivät yhä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja joutuvat vastaamaan energiansaannin ja energiatehokkuuden uusiin haasteisiin, jotka vaihtelevat alueittain. EU:n asukkaista 7 prosenttia asuu tulva-alttiilla alueilla ja noin 9 prosenttia kuivilla alueilla, joilla on yli 120 sateetonta päivää vuodessa. Ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset vaikuttavat yleisesti EU-kansalaisten elämänlaatuun, mutta ne aiheuttavat myös erityisongelmia tietyillä aloilla, kuten maanviljelyssä ja matkailussa.

Koheesiopolitiikalla voidaan merkittävästi tukea toimia, joiden tavoitteena on auttaa EU:n eri alueita sopeutumaan tulevaan ilmastonmuutokseen ja minimoida muutoksen kielteisiä vaikutuksia. Samoin voidaan tukea uusiin infrastruktuureihin sopeutumista tai uusien osien lisäämistä nykyisiin infrastruktuureihin. Sillä tuetaan ekoinnovointia, ympäristöriskeiltä suojautumista sekä ympäristönäkökohdat huomioivia yrityksiä. Lisäksi sen avulla voidaan luoda markkinamahdollisuuksia yrityksille.

Rakennerahastoista ja koheesiorahastosta käytetään vuosina 2007–2013 ympäristöohjelmiin noin 100 miljardia euroa, joka on kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä kaudella ja 30 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Puolet varoista käytetään suoriin infrastruktuuri-investointeihin, jotka liittyvät vesihuoltoon ja jäteveden käsittelyyn, saastuneiden maa-alueiden puhdistamiseen, saasteiden vähentämiseen ja luonnonsuojelun tukemiseen sekä riskien ennaltaehkäisyyn. Toinen puoli käytetään epäsuoriin sijoituksiin aloilla, joilla on ympäristövaikutuksia, kuten liikenne- ja energiajärjestelmät, ekoinnovointi, yritysten ympäristönhoitotoimenpiteet, kaupunkien ja maaseutualueiden elvyttäminen sekä ekomatkailu. Yli 7 miljardia euroa on varattu energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön tukemiseen.

Julkaisut

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe pdf en (May 2011)

Sustainable growth is one of the three main pillars of the new 'Europe 2020' strategy. The brochure sets out the how EU's regions and cities can exploit the opportunities offered by Cohesion Policy to boost local and regional sustainable growth. A number of good practice examples provide practical support and underline the potential of the low-carbon and resource efficient economy to provide jobs, growth and preserve the environment and resources

More publications en


Linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media