Navigation path

Additional tools

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Politiky regionálního rozvoje musejí být udržitelné. Na období 2007–2013 bylo vyčleněno historicky nejvíce prostředků na iniciativy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Investicemi do ochrany životního prostředí lze zvýšit hospodářský růst, a to například podporou inovativních ekologických technologií, propagací účinného využívání energie, rozvojem ekoturistiky nebo zvyšováním přitažlivosti lokalit ochranou přírodních stanovišť.

Ve všech politikách Evropské unie se zdůrazňuje udržitelný rozvoj a vysoká míra ochrany životního prostředí. Z tohoto důvodu mají členské státy povinnost provádět hodnocení dopadů na životní prostředí. Navíc musejí před zahájením určitých typů projektů požádat o vyjádření veřejnosti a úřadů na ochranu životního prostředí. Týká se to rovněž projektů, které jsou spolufinancovány z programů politiky soudržnosti. Kromě povinnosti vypracovat uvedené hodnocení dopadu se v právních předpisech a směrnicích upravujících regionální politiku klade důraz na zohledňování hospodářských, sociálních a environmentálních cílů. Udržitelnost regionálního rozvoje lze zachovat pouze tehdy, budou-li se zohledňovat otázky životního prostředí. Regionální politika EU proto přispívá k dosahování udržitelnosti tím, že propaguje ekologické technologie, iniciativy v oblasti udržitelnosti dopravy, energetiky a infrastruktury i opatření zaměřená na ochranu vodních zdrojů, ovzduší a půdy.

Na evropské regiony budou stále více doléhat důsledky změny klimatu i nové problémy s dodávkami energie a energetickou účinností. 7 % obyvatel Evropské unie dnes žije v záplavových oblastech a přibližně 9 % v oblastech, kde nezaprší přes 120 dní v roce. Kombinace těchto různých dopadů změny klimatu ohrozí kvalitu života těchto obyvatel a zároveň se v určitých odvětvích hospodářství některých regionů EU, například v cestovním ruchu a zemědělství, objeví závažné problémy.

Politika soudržnosti může sehrát důležitou roli při snahách přizpůsobit se budoucím dopadům klimatické změny a minimalizovat negativní vlivy na regionální úrovni. Zároveň může pomoci s vytvořením nových infrastruktur a adaptací existujících infrastruktur. Podporuje ekoinovace, prevenci ekologických katastrof a ekologické podnikání a může vytvářet obchodní příležitosti pro podniky.

V období 2007–2013 se celková výše výdajů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na environmentální programy v porovnání s předešlým obdobím zdvojnásobila na 100 miliard eur, což je 30 % z celkových přidělených prostředků. Polovina této částky půjde na přímé investice do infrastruktury týkající se úpravy vod a čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných oblastí, snižování znečištění a podpory ochrany přírody a prevence. Druhá polovina prostředků se věnuje na nepřímé investice s dopadem na životní prostředí: dopravní a energetické systémy, ekoinovace, environmentální řízení podniků, obnova měst a venkova a ekoturistika. Více než 7 miliard eur je například vyčleněno na podporu energetické účinnosti a obnovitelných energií.

Publikace

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe pdf en (May 2011)

Sustainable growth is one of the three main pillars of the new 'Europe 2020' strategy. The brochure sets out the how EU's regions and cities can exploit the opportunities offered by Cohesion Policy to boost local and regional sustainable growth. A number of good practice examples provide practical support and underline the potential of the low-carbon and resource efficient economy to provide jobs, growth and preserve the environment and resources

More publications en


 

Užitečné odkazy:

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média