Navigation path

Additional tools

Околна среда и изменение на климата

Политиките за регионално развитие трябва да са устойчиви. За периода 2007-2013 г. са отпуснати повече средства от когато и да било за инициативи в областта на околната среда Околната среда може да бъде източник на икономически растеж чрез насърчаване на разработката на иновационни чисти технологии, стимулиране на ефективното използване на енергия, развитие на екотуризма или повишаване на привлекателността на районите посредством опазване на естествените местообитания.

Осигуряването на устойчиво развитие и високо ниво на опазване на околната среда се изисква от всички политики на Европейския съюз. Поради тази причина страните членки са длъжни да осъществяват оценки на въздействието върху околната среда и да се допитват до органите по опазване на околната среда и до обществеността, когато изпълняват определени видове проекти, а също и когато получават финансова подкрепа по програми в рамките на политиката на сближаване. Освен тези изисквания чрез законовите разпоредби и препоръките относно регионалната политика се подчертава, че икономическите и социалните цели и целите в областта на околната среда трябва да се интегрират. Регионалното развитие може да е устойчиво, само ако е съобразено с околната среда. Поради това регионалната политика на ЕС допринася за устойчивостта, като насърчава използването на съобразени с околната среда технологии, устойчивия транспорт, инициативите в областта на енергията и инфраструктурата, както и мерките, насочени към опазването на качеството на водите, въздуха и почвите.

Регионите в цяла Европа все повече ще се сблъскват с последиците от изменението на климата и с нови предизвикателства по отношение на снабдяването с енергия и нейната ефективност. Тези предизвикателства ще се различават в зависимост от региона. Докато 7% от населението на Съюза живее в застрашени от наводнения области, около 9% живее в райони, където повече от 120 дни в годината не падат валежи. Комбинираните въздействия, породени от изменението на климата, ще повдигнат сериозни общи въпроси по отношение на качеството на живот на европейските граждани, а също така ще изправят някои региони пред по-специфични предизвикателства, свързани с определени сектори, като например туризма и селското стопанство.

Политиката на сближаване може да изиграе важна роля за подкрепа на усилията за приспособяване към бъдещите климатични промени и за свеждане до минимум на отрицателните въздействия на регионално равнище. Тя може да подпомага адаптационни мерки за изграждане на нова инфраструктура или модернизиране на вече съществуваща такава. Тя подкрепя екоиновациите, мерките за предпазване от рискове за околната среда и екологичните предприятия и създава пазарни възможности за бизнеса.

За периода между 2007 г. и 2013 г. общият размер на средствата, предоставяни от структурните и кохезионните фондове за проекти в областта на околната среда, е двойно по-голям спрямо предишния период и възлиза на около 100 млрд. евро - 30% от общите средства. Половината от тези финансови средства ще се използват за преки инвестиции в инфраструктурата, свързани с пречистването на водите и обработката на отпадъците, възстановяване на замърсени райони, намаляване на замърсяването и подкрепа за опазването на природата и предотвратяването на рискове. Другата половина ще се изразходва за инвестиции, имащи непряко въздействие върху околната среда, в области като транспортни и енергийни системи, екоиновации, управление на околната среда в предприятията, възстановяване на градски и селски райони и екотуризъм. Например 7 млрд. евро са заделени за подкрепа на проекти за повишаване на енергийната ефективност и на такива в областта на възобновяемата енергия.

Публикации

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe

Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe pdf en (May 2011)

Sustainable growth is one of the three main pillars of the new 'Europe 2020' strategy. The brochure sets out the how EU's regions and cities can exploit the opportunities offered by Cohesion Policy to boost local and regional sustainable growth. A number of good practice examples provide practical support and underline the potential of the low-carbon and resource efficient economy to provide jobs, growth and preserve the environment and resources

More publications en


 

Полезни връзки:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии