Navigation path

Additional tools

Energija

Zanesljiva oskrba z energijo, dostopna oskrba z energijo za konkurenčno gospodarstvo in okoljska trajnostnost so trije stebri celostne evropske podnebne in energetske politike. Njen cilj je prihraniti 20 % energije v primerjavi s predvidevanji za leto 2020 in doseči 20-odstotni delež obnovljivih virov energije do leta 2020. Kohezijska politika 2007–2013 obravnava intenzivno rabo tradicionalnih virov energije, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter spodbuja regije k učinkovitejši rabi obnovljivih virov energije, da bi tako zagotovila inovativnost in gospodarsko rast.

V regijah, ki sodijo pod cilj „Konvergenca“, lahko Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad podpirata vseevropska energetska omrežja, da bi izboljšali zanesljivost oskrbe, oblikovali notranji trg, varovali okolje, izboljšali energetsko učinkovitost in razvili obnovljive vire energije. Prednostna naloga Evropskega sklada za regionalni razvoj za oba cilja, „Konvergenca“ in „Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ je spodbuditi energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter razviti učinkovite sisteme upravljanja z energijo.

Dejavnosti v zvezi z obnovljivimi viri energije lahko okrepijo gospodarski razvoj v regijah EU, ustvarijo nova delovna mesta in dajo nov zagon gospodarskemu in družbenemu razvoju. To se odraža tudi v dodelitvi kohezijskih sredstev za obnovljive vire energije v obdobju 2007–2013, ki so v primerjavi z obdobjem 2000–2006 petkrat večji za cilj „Konvergenca“ in sedemkrat večji za cilj „Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“.

Okvirni programi EU za obdobje 2007–2013 namenjajo sredstva v višini 4,8 milijarde EUR za projekte na področju obnovljivih virov energije (veter, sonce, biomasa, vodna in geotermalna energija), 4,2 milijardi EUR za energetsko učinkovitost, sopridobivanje energije in upravljanje z njo ter 1,7 milijarde EUR za naložbe v tradicionalne vire energije, od tega je 674 milijonov EUR namenjenih naložbam v vseevropska električna in plinska omrežja.

Uporabne povezave:

  • Evropska komisija – Energija EN
Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji