Navigation path

Additional tools

Energetika

Securitatea aprovizionării, accesibilitatea preţurilor la energie pentru economii competitive şi durabilitatea mediului sunt cei trei piloni ai abordării integrate a UE în ceea ce priveşte politica în domeniul climei şi al energiei. Obiectivul acesteia constă în scăderea, cu 20%, a consumului de energie faţă de previziunile pentru 2020 şi utilizarea, până în 2020, a energiei regenerabile în proporţie de 20%. Politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 abordează utilizarea intensă a surselor de energie tradiţionale, eficienţa energetică şi energiile regenerabile, pentru a spori atractivitatea regiunilor promovând, în acelaşi timp, energiile regenerabile ca motoare ale inovării şi creşterii economice.

V regiónoch spadajúcich pod cieľ „konvergencia“ môžu Európsky fond regionálneho rozvoja a kohézny fond podporiť budovanie transeurópskych energetických sietí s cieľom zlepšenia bezpečnosti energetických zásob, dobudovania vnútorného trhu, zohľadnenia otázok životného prostredia, zvýšenia energetickej efektivity a širšieho využitia obnoviteľných zdrojov energie. Pri oboch cieľoch – „konvergencia“ a „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ – je dôležitou prioritou EFRR stimulovať energetickú efektivitu a produkciu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj vývoj účinných systémov energetického hospodárstva.

Činnosti zamerané na produkciu obnoviteľných zdrojov energie majú veľký potenciál podporiť rozvoj hospodárstva v regiónoch EÚ prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a nových impulzov pre hospodársky a sociálny rozvoj. Svedčí o tom aj skutočnosť, že rozpočet politiky súdržnosti na obnoviteľné zdroje energie na obdobie rokov 2007 – 2013 je päťnásobne vyšší v rámci cieľa „konvergencia“ a sedemnásobne vyšší v rámci cieľa „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ ako v uplynulom období (2000 – 2006).

Finančné prostriedky EÚ na rámcové programy (2007 – 2013): 4,8 miliardy eur je určených na projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie (vietor, slnko, biomasa, vodná a geotermálna energia), 4,2 miliardy eur na energetickú efektivitu, kombinovanú výrobu tepla a energie a hospodárenie s energiou, a 1,7 miliardy eur na investície do tradičných zdrojov energie, z toho 674 miliónov na investície do transeurópskych energetických sietí elektriny a plynu.

Užitočné odkazy:

  • Európska komisia – Energetika EN
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá