Navigation path

Additional tools

Energia

Bezpieczeństwo dostaw, zapewnienie konkurencyjnej gospodarce energii w przystępnych cenach oraz dbałość o środowisko naturalne to trzy filary, na których opiera się zintegrowane podejście do polityki klimatycznej i energetycznej UE. Jej celem jest zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami na rok 2020 i osiągnięcie do 2020 r. 20 % udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Polityka spójności zajmuje się takimi zagadnieniami jak intensywne wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii, efektywność energetyczna i energia odnawialna w celu podniesienia atrakcyjności regionów, przy jednoczesnym promowaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jako siły napędowej innowacji i wzrostu.

W regionach objętych celem „Konwergencja” środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności mogą służyć wspieraniu transeuropejskich sieci energetycznych w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw, uzupełniania zapotrzebowania rynku wewnętrznego, uwzględnienia kwestii ochrony środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej i wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ważnym priorytetem EFRR w odniesieniu do celów „Konwergencja” oraz „ Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie ” jest stymulowanie efektywności energetycznej i produkcji energii odnawialnej oraz tworzenie efektywnych systemów zarządzania energią.

Działania w zakresie energii odnawialnej mają ogromny potencjał w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego regionów UE, tworzenia nowych miejsc pracy oraz nadania nowego impulsu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Przejawem tego jest fakt, że ilość środków w ramach polityki spójności przeznaczonych na energię odnawialną w latach 2007-2013 jest pięciokrotnie wyższa w ramach celu „Konwergencja” i w siedmiokrotnie wyższa w ramach celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w porównaniu z okresem programowania 2000-2006.

W programach ramowych na lata 2007-2013 przydział środków UE na projekty dotyczące energii odnawialnej (energię wiatrową, słoneczną, biomasy, hydroelektryczną i geotermalną) wynosi 4,8 mld EUR, na efektywność energetyczną, kogenerację i zarządzanie energią – 4,2 mld EUR, a na inwestycje w tradycyjne źródła energii – 1,7 mld EUR, w tym 674 mln EUR przeznaczono na inwestycje w transeuropejskie sieci energetyczne gazu i energii elektrycznej.

Przydatne linki:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe