Navigation path

Additional tools

Enerģija

Energoapgādes drošība, enerģijas pieejamība konkurētspējīgām ekonomikām un vides ilgtspēja ir trīs pīlāri vienotajā pieejā, kuru ES īsteno savā klimata un enerģijas politikā. Mērķis ir par 20 % samazināt enerģijas patēriņu, salīdzinot ar prognozēm attiecībā uz 2020. gadu, un līdz 2020. gadam palielināt atjaunīgās enerģijas daļu līdz 20 %. Kohēzijas politika 2007.–2013. gadam risina tradicionālo energoresursu intensīvas izmantošanas, energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas jautājumus, lai nostiprinātu reģionu pievilcīgumu, tajā pašā laikā veicinot atjaunīgo enerģiju kā inovācijas un izaugsmes virzītājspēku.

Reģionos, uz kuriem attiecas “konverģences” mērķis, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds var atbalstīt Eiropas energotīklus ar nolūku nostiprināt energoapgādes drošību, pilnīgot iekšējo tirgu, ņemt vērā vides jautājumus, uzlabot energoefektivitāti un attīstīt atjaunīgo enerģiju. Viena no ERAF nozīmīgajām prioritātēm attiecībā uz reģioniem, ko aptver “konverģences” un “reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi, ir veicināt energoefektivitāti un atjaunīgās enerģijas ražošanu, kā arī efektīvu energopārvaldības sistēmu izveidi.

Atjaunīgas enerģijas jomā īstenotajiem pasākumiem ir lielas iespējas veicināt ES reģionu ekonomisko attīstību, izveidojot jaunas darbavietas un radot impulsu ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Šīs iespējas apstiprina kohēzijas politikas budžets, kas piešķirts atjaunīgajai enerģijai laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam, kurš ir piecas reizes lielāks programmās ar “konverģences” mērķi un septiņas reizes lielāks programmās ar “reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības" mērķi salīdzinājumā ar 2000.–2006. gadu.

Pamatprogrammās 2007. –2013. gadam EUR 4,8 miljardi atvēlēti projektiem, kas saistīti ar atjaunīgo enerģiju (vēja, saules, biomasas, hidroelektrisko un ģeotermālo enerģiju), EUR 4,2 miljardi atvēlēti energoefektivitātei, koģenerācijai un energopārvaldībai, un EUR 1,7 miljardi atvēlēti ieguldījumiem tradicionālajos energoavotos, tostarp EUR 674 miljoni paredzēti ieguldījumiem Eiropas energotīklos elektroapgādes un gāzes apgādes jomā.

Noderīgas saites:

  • Eiropas Komisija - Enerģija EN
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi