Navigation path

Additional tools

Energeetika

Tarnekindlus, taskukohane energia konkurentsivõimelise majanduse jaoks ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus on need kolm alustala, millele toetub ELi järgitav kliima- ja energeetikapoliitikat käsitlev integreeritud lähenemisviis. Selle eesmärk on säästa 20 % energiatarbimisest võrreldes 2020. aastaks prognoositud tarbimisega ning saavutada aastaks 2020 taastuvenergia 20 %-line osakaal. Ajavahemiku 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika raames pööratakse tähelepanu tavapäraste energiaallikate intensiivsele kasutamisele, energiatõhususele ja taastuvenergiale, et muuta piirkonnad atraktiivsemaks, edendades taastuvenergiat näitena innovatsiooni ja majanduskasvu suunas.

Lähenemiseesmärgiga hõlmatud piirkondades on Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist võimalik toetada üleeuroopalisi energiavõrgustikke, mille eesmärk on tarnekindluse täiustamine, siseturu kujundamise lõpuleviimine, keskkonnakaalutluste integreerimine, energiatõhususe parandamine ja taastuvenergiaallikate väljatöötamine. Nii eesmärgi „Lähenemine” kui ka eesmärgi „Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive” puhul on oluline Euroopa Regionaalarengu Fondi prioriteet stimuleerida energiatõhusust ja taastuvenergia tootmist ning tõhusate energiamajanduse juhtimissüsteemide väljatöötamist.

Taastuvenergiaga seotud tegevusel on suur potentsiaal soodustada majanduse arengut ELi erinevates piirkondades, luues uusi töökohti ja andes uutele majandussuundadele ja sotsiaalsele arengule uue tõuke. See väljendub tõsiasjas, et ühtekuuluvuspoliitika eraldised taastuvenergiale ajavahemikus 2007–2013 on võrreldes ajavahemikuga 2000–2006 viis korda suuremad eesmärgi „Lähenemine” all ja seitse korda suuremad eesmärgi „Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive” all.

Aastaid 2007–2013 hõlmavate raamprogrammide puhul on ELi eraldised suuruses 4,8 miljardit eurot taastuvenergiale (tuul, päike, biomass, hüdroelektrijaamad, maasoojus), 4,2 miljardi euro suuruses energiatõhususele, koostootmisele ja energiamajandusele ning 1,7 miljardi euro suuruses investeeringuteks tavapärastesse energiaallikatesse, millest 674 miljonit eurot on eraldatud investeeringuteks elektri ja gaasi üleeuroopalistesse energiavõrgustikesse.

Kasulikud lingid:

  • Euroopa Komisjon – Energeetika EN
ELi regionaalpoliitika: Olge kursis