Navigation path

Additional tools

Енергетика

Сигурност на доставките, достъпна енергия за конкурентоспособни икономики и устойчивост на околната среда са трите стълба на интегрирания подход на ЕС към политиката за климата и енергетиката. Чрез него се цели намаляване с 20% на потреблението на енергия в сравнение с прогнозното равнище за 2020 г. и увеличаване до 20% на дела на възобновяемата енергия. Политиката на сближаване за 2007 - 2013 г. обръща внимание на интензивното използване на традиционните източници на енергия, енергийната ефективност и възобновяемата енергия с цел повишаване на привлекателността на регионите, като същевременно се насърчава използването на възобновяема енергия като движеща сила за иновации и растеж.

В регионите по цел „Сближаване“ Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд могат да подпомогнат развитието на трансевропейски енергийни мрежи с цел повишаване на сигурността на доставките, доизграждане на вътрешния пазар, интегриране на свързаните с околната среда съображения, подобряване на енергийната ефективност и развитие в областта на възобновяемата енергия. Важен приоритет на ЕФРР по цели „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост EN“ е насърчаването на енергийната ефективност, производството на възобновяема енергия и развитието на ефективни системи за управление на енергията.

Дейностите в областта на възобновяемата енергия имат голям потенциал за подпомагане на икономическото развитие в регионите на ЕС посредством създаване на нови работни места и осигуряване на нови стимули за икономическо и социално развитие. Това е отразено във факта, че средствата за възобновяема енергия, отпуснати в рамките на политиката за сближаване за периода 2007 – 2013 г., са пет пъти по-големи по цел „Сближаване“ и седем пъти по-големи по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ в сравнение с периода 2000 – 2006 г.

По линия на рамковите програми за 2007-2013 г. ЕС е заделил 4,8 млрд. евро за проекти в областта на възобновяемата енергия (вятърна, слънчева, водна, геотермална, биомаса), 4,2 млрд. евро за енергийна ефективност, когенерация (комбинирано производство на електричество и топлина) и управление на енергията и 1,7 млрд. евро за инвестиции в традиционни енергийни източници, от които 674 млн. евро са за инвестиции в трансевропейски електроенергийни и газови мрежи.

Полезни връзки:

  • Европейска комисия - Енергетика EN
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии