Navigation path

Additional tools

Sysselsättning och social integration

Att främja integration av alla människor i samhället, särskilt av dem som befinner sig i dess utkant, är ett av EU:s grundläggande mål. De välfärds- och stödsystem som inrättats runt om i Europa vittnar om detta gemensamma värde som social sammanhållning tillmäts. Ändå är många grupper i unionen socialt marginaliserade – det kan bero på ett funktionshinder, att de bor i missgynnade områden med begränsad tillgång till tjänster eller på hälsoproblem.

Detta gäller även sysselsättning, där många upplever att det är svårt att skaffa ett jobb. Invandrare och etniska minoriteter som grupper av romer EN är ofta föremål för diskriminering, vilket ytterligare ökar risken för social utslagning. Sysselsättning är en central faktor för att främja social integration, men missgynnade personer behöver ofta mer omfattande stödstrategier, som kanske inbegriper personanpassat stöd, och även är inriktade på familjerna.

Att främja fler och bättre jobb, stödja integration och delaktighet för missgynnade grupper och utveckla ett integrerat samhälle som är tillgängligt för alla utgör övergripande målsättningar som ligger till grund för EU:s investeringar. En stor del av Europeiska socialfondens (ESF) investeringar under perioden 2007-2013 syftar till att främja tillgång till sysselsättning och social integration för olika grupper. Särskild tonvikt läggs vid yngre och äldre arbetstagare, invandrare och etniska minoriteter. Särskilda åtgärder är också inriktade på att hjälpa kvinnor att få arbete, minska den könsbaserade segregationen av arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna att förena arbete och privatliv.

Användbara länkar:

EU regionalpolitik: Håll dig informerad