Navigation path

Additional tools

Zaposlovanje in socialna vključenost

Spodbujanje vključevanja vseh ljudi v družbo, zlasti tistih z roba, je temeljni cilj EU. Sistemi socialnega skrbstva in podpore, vzpostavljeni po Evropi, izražajo to skupno vrednoto socialne kohezije. Še zmeraj pa so številne skupine ljudi v Uniji socialno izključene – lahko zaradi invalidnosti, nizke kvalificiranosti, ker živijo na območjih z omejenimi možnostmi in omejenim dostopom do storitev ali zaradi zdravstvenih težav.

To se kaže tudi pri zaposlovanju, saj nekateri ljudje težko dobijo službo. Migranti in etnične manjšine, kot je romsko prebivalstvo EN, so pogosto diskriminirani, kar še povečuje tveganje socialne izključenosti. Zaposlovanje je ključni dejavnik pri spodbujanju socialnega vključevanja, toda prikrajšani posamezniki pogosto potrebujejo obsežnejše strategije podpore, ki lahko vključujejo prilagojeno podporo, usmerjeno tudi na družine.

Spodbujanje novih in boljših delovnih mest, podpiranje vključevanja in sodelovanja prikrajšanih skupin ter razvoj vključujoče družbe, dostopne vsem, so vseobsegajoči cilji, na katerih temeljijo naložbe EU. Velik del naložb Evropskega socialnega sklad (ESS) v obdobju 2007–2013 je namenjen spodbujanju dostopa do zaposlitve in socialne vključenosti za različne skupine. Posebna pozornost je namenjena mlajšim in starejšim delavcem, migrantom in etničnim manjšinam. Posebni ukrepi so namenjeni tudi spodbujanju zaposlovanja žensk, zmanjšanju razlik med spoloma na trgu dela ter boljšemu usklajevanju dela in zasebnega življenja.

Koristne povezave:

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji