Navigation path

Additional tools

Zamestnanie a sociálna inklúzia

Podpora a integrácia všetkých ľudí v spoločnosti, obzvlášť tých, ktorí sú na okraji, je hlavným cieľom EÚ. Sociálne blaho a podporné systémy zavedené po celej Európe odrážajú túto spoločnú hodnotu sociálnej kohézie. Napriek tomu však početné skupiny osôb v Únii stále trpia vylučovaním zo spoločnosti, ktoré má rôzne príčiny: pretože trpia telesným postihnutím, pretože sú menej kvalifikovaní, pretože žijú v chudobných oblastiach s obmedzeným prístupom k službám, alebo preto, že majú zdravotné problémy.

Týka sa to aj zamestnania, keď niektorí ľudia majú ťažkosti nájsť si prácu. Prisťahovalci a etnické menšiny, napríklad Rómovia EN, sú často predmetom diskriminácie, ktorá ďalej zvyšuje riziko sociálneho vylúčenia. Zamestnanie je kľúčovým faktorom pri podporovaní sociálnej inklúzie, ale znevýhodnení jednotlivci často potrebujú komplexnejšie podporné stratégie, ktoré môžu zahrnúť individualizovanú podporu, zameranú aj na rodiny.

Presadzovanie viac a lepších pracovných miest, podporovanie integrácie a účasti znevýhodnených skupín a rozvoj inklúzivnej spoločnosti dostupnej všetkým, sú ďalekosiahle ciele, ktoré posilňujú investície EÚ. Veľká časť investícií Európskeho sociálneho fondu (ESF) na obdobie 2007-2013 je zameraná na podporu prístupu k zamestnaniu a na sociálnu inklúziu pre rôzne skupiny. Zvláštny dôraz sa kladie na mladších a starších pracujúcich, na prisťahovalcov a na etnické menšiny. Cieľom špecifických akcií určených pre ženy je pomôcť im dostať sa do práce, znížiť rodovú segregáciu na trhu práce a lepšie zosúladiť prácu a súkromný život.

Užitočné linky:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá