Navigation path

Additional tools

Zatrudnienie i integracja społeczna

Promowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesach, jest fundamentalnym celem Unii Europejskiej. Dobrobyt społeczny i systemy wsparcia wdrożone w całej Europie odzwierciedlają powszechnie uznaną wspólną wartość spójności społecznej. Pomimo to w Unii występują grupy ludzi, które są społecznie wykluczone, z przyczyn takich jak: inwalidztwo, niski poziom kwalifikacji zawodowych, życie w miejscach o ograniczonym dostępie do usług czy też z powodu problemów zdrowotnych.

Zjawisko to dotyczy między innymi zatrudnienia – niektóre grupy ludzi mają trudności ze znalezieniem pracy. Imigranci i mniejszości etniczne, takie jak na przykład populacje romskie EN, są często obiektem dyskryminacji, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko ich wykluczenia społecznego. Zatrudnienie jest kluczowym czynnikiem promowania integracji społecznej, ale członkowie pokrzywdzonych grup często potrzebują bardziej wszechstronnych strategii pomocy, obejmujących między innymi zindywidualizowane wsparcie, nakierowane również na ich rodziny.

Promowanie szerszej oferty lepszej jakości stanowisk pracy, wspieranie integracji i uczestnictwa pokrzywdzonych grup oraz rozwijanie powszechnie dostępnego modelu zintegrowanego społeczeństwa stanowi nadrzędny cel, będący podstawą inwestycji Unii Europejskiej. Znaczna część inwestycji Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2007–2013 skierowana jest na promowanie dostępu do zatrudnienia i integracji społecznej różnych grup. Specjalny nacisk został położony na grupy młodszych i starszych pracowników, imigrantów i mniejszości etnicznych. Podejmowane są również konkretne działania na rzecz kobiet, pomagające im w znajdywaniu pracy, zmniejszające dyskryminację płciową na rynku pracy oraz wspierające bardziej skuteczne łączenie pracy i życia osobistego.

Użyteczne linki:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe