Navigation path

Additional tools

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

ES pamatmērķis ir veicināt visu indivīdu, jo īpaši to, kas nav iekļāvušies sistēmā, integrāciju sabiedrībā. Eiropā darbojošās sociālās labklājības un atbalsta sistēmas atspoguļo šo sociālās kohēzijas kopīgo vērtību. Tomēr daudzas Eiropas Savienības iedzīvotāju grupas ir sociāli izslēgtas; tas var būt invaliditātes vai zemas kvalifikācijas dēļ, vai arī tādēļ, ka viņi dzīvo nabadzīgos reģionos ar ierobežotu piekļuvi pakalpojumiem, kā arī veselības problēmu dēļ.

Tas ietekmē arī nodarbinātību, par cik dažiem iedzīvotājiem ir grūti atrast darbu. Migranti un etniskās minoritātes, piemēram, romi EN, nereti tiek pakļauti diskriminācijai, kas vēl vairāk palielina sociālās izslēgšanas risku. Nodarbinātība ir galvenais faktors sociālās iekļaušanas sekmēšanā, bet nelabvēlīgā situācijā esošām personām nereti ir vajadzīgas vispusīgākas atbalsta stratēģijas, kas var ietvert individualizētu atbalstu, ietverot arī ģimenes.

Galvenie mērķi, kas ir ES ieguldījuma pamatā, ir sekmēt plašāku un labāku darba piedāvājumu klāstu, atbalstīt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu integrāciju un dalību, kā arī veidot iekļaujošu, visiem pieejamu, sabiedrību. Liela daļa Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījuma laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam tika vērsta uz to, lai sekmētu piekļuvi nodarbinātībai un dažādu grupu sociālo iekļaušanos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunākiem un vecāka gada gājuma darba ņēmējiem, migrantiem un etniskajām minoritātēm. Īpašas darbības ir paredzētas sievietēm, lai palīdzētu viņām dabūt darbu, samazinātu dzimumu segregāciju darba tirgū un labāk saskaņotu viņu darba un privāto dzīvi.

Noderīgas saites:

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi