Navigation path

Additional tools

Beskæftigelse og social inklusion

Et af de fundamentale mål i EU er integrationen af alle i samfundet, i særdeleshed de, der befinder sig i margenen. Den sociale velfærd og de støttesystemer der findes over alt i Europa er en afspejling af denne delte værdsættelse af social samhørighed. På trods af det er mange grupper i unionen socialt udstødte – enten på grund af et handicap, eller fordi de er ufaglærte, eller fordi de bor i forsømte områder med begrænset adgang til tjenester eller på grund af helbredsproblemer.

Dette fortsætter over i beskæftigelsesområdet hvor nogle har svært ved at få et job. Vandrende arbejdstagere og etniske minoriteter, såsom Roma befolkningen EN, er ofte udsat for diskrimination der yderligere øger risikoen for social udelukkelse. Beskæftigelse et et central element i at fremme social inklusion, men dårligt stillede individer har ofte behov for mere omfattende støttestrategier, som kunne omfatte personligt tilpasset støtte, der også retter sig mod familier.

At arbejde for flere og bedre jobs, støtte integrationen af og deltagelsen af dårligt stillede grupper, og udvikling af et inklusivt samfund der er tilgængeligt for alle, er overordnede mål der understøtter EU investeringer. En stor del af investeringerne fra Den Europæiske Socialfond (ESF) i perioden 2007-13, har til formål at lette adgangen til beskæftigelse og social inklusion for forskellige grupper. Der er særlig opmærksomhed på unge og ældre arbejdere, vandrende arbejdstagere og etniske minoriteter. Der er også særlige aktioner rettet mod kvinder for at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet, reducere kønsbaseret opdeling af arbejdsmarkedet og bedre sammenhæng mellem arbejdslivet og privatlivet.

Nyttige links:

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!