Navigation path

Additional tools

Vzdelávanie a odborná príprava

Rozvíjanie ľudí, ich zručností a talentu, je rozhodujúce pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Európy. Je to tiež kľúč pre šírenie sociálnej kohézie – pomáhajúc všetkým občanom ťažiť z viac a lepších pracovných ponúk. EÚ má rozsiahle množstvo politík zameraných na riešenie otázok, ktoré podkopávajú konkurencieschopnosť Európy. Cieľom mnohých z nich je zlepšiť vyššie vzdelávanie a programy odbornej prípravy, zvýšiť kvalifikáciu pracovnej sily po celej Európe a vybudovať lepšie väzby medzi poskytovateľmi vzdelania a priemyslom, aby sa zaručil súlad medzi zručnosťami, ktoré vyučujú, a zručnosťami, ktoré sú potrebné pre podniky v súčasnosti a v budúcnosti.

V tejto oblasti pracuje Európsky sociálny fond (ESF) ruka v ruke s Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), zakladajúc aktivity, ktoré pomáhajú modernizovať vzdelávacie a školiace systémy, znižovať predčasné zanechávanie školy, podporovať lepší prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých, investujúc popri tom do celého radu verejných zariadení – v oblasti vzdelávacej, sociálnej a zdravotnej infraštruktúry – čo pomáha posilniť obce a zlepšuje všeobecný prístup k službám.

Podporu je možné poskytnúť aj výskumným pracovníkom a na vytvorenie sietí medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi, aby sa podporila inovácia a vedomostné hospodárstvo.

Užitočné linky:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá