Navigation path

Additional tools

Образование и обучение

Личностното развитие на хората, техните умения и таланти, е от основно значение за гарантиране на конкурентоспособността на Европа в дългосрочен план.То също така е ключов фактор за насърчаване на социалната кохезия, като дава възможност на всички граждани да се възползват от по-големия брой и по-добри работни места, които се предлагат. ЕС разполага с широк набор от политики, насочени към решаването на проблеми, които подкопават конкурентоспособността на Европа. Много от тях са насочени към подобряване на програмите за висшето образование и професионалното обучение, към подобряване на квалификациите на работната сила в цяла Европа и изграждане на по-добри връзки между организациите, предоставящи услуги в областта на обучението и промишлеността, за да гарантират, че уменията, които се усвояват в тях са тези, от които предприятията имат нужда днес и за в бъдеще.

В този аспект Европейският социален фонд (ЕСФ) работи рамо до рамо с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), като финансира дейности, които спомагат за модернизиране на системите за образование и обучение, за намаляване на броя на учениците, преждевременно напускащи училище, за насърчаване на по-достъпно качествено образование за всички, както и като инвестира в редица обекти за обществено ползване — от образователната, социалната и здравната инфраструктура — с което помага за укрепване на общностите и за подобряване на достъпа до услуги за всички.

Подкрепа могат да получат и изследователи, както и проекти за създаване на мрежи между университети, научноизследователски центрове и фирми, с цел насърчаване на иновациите и изграждането на икономика, почиваща върху познанието.

Полезни връзки:

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии