Navigation path

Additional tools

Polityka konkurencji

Finansowanie polityki spójności i polityki rozwoju regionalnego musi, w odpowiednich przypadkach, respektować przepisy w zakresie pomocy państwa.

Artykuł 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE pdf zakazuje stosowania środków pomocy państwa, które:

a) obejmują transfer zasobów państwowych
b) obejmują korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorstw
c) zakłócają konkurencję poprzez selektywne sprzyjanie niektórym beneficjentom, a pomijanie innych
d) wpływają na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Więcej informacji znajduje się w Vademecum na temat pomocy państwa pdfEnglish.

Zapisy o wyłączeniach mające zastosowanie do funkcjonowania funduszy strukturalnych:

  • Article 87(3)(a) - pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia
  • Article 87(3)(c) - pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.
  • Powyższe wyłączenia znajdują potwierdzenie w wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa English, które określają maksymalne dopuszczalne poziomy dotacji dla niektórych szczegółowo wyznaczonych regionów. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w wytycznych dotyczących pomocy regionalnej na lata 2007-13.

W kontekście obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, the Europejski plan naprawy gospodarczej obejmuje tymczasowe ramy, które upraszczają przepisy regulujące programy pomocy państwa współfinansowane w ramach polityki spójności. Oznacza to, że w niektórych przypadkach zaliczki na poczet programów pomocy państwa mogą być zwracane nawet w 100 %.

W kontekście obecnego ustalenia tymczasowe English (do końca 2010 r.) w ramach przepisów dotyczących pomocy państwa, które mają pomagać państwom w radzeniu sobie ze skutkami ograniczenia akcji kredytowej w gospodarce realnej do roku 2010. Oznacza to, że pod pewnymi warunkami:

  • przedsiębiorstwa mogą otrzymywać pomoc w kwocie ryczałtowej do 500 000 EUR przez kolejne dwa lata na radzenie sobie z bieżącymi trudnościami
  • dostępne są gwarancje państwowe na pożyczki przy zastosowaniu zmniejszonych stawek
  • dostępne są subsydiowane pożyczki, w szczególności na produkcję produktów ekologicznych
  • małe przedsiębiorstwa mogą otrzymywać pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka w kwocie do 2,5 miliona EUR rocznie (zamiast przyznawanych obecnie 1,5 miliona EUR), pod warunkiem że przynajmniej 30 % (nie jak obecnie 50 %) kosztów inwestycji pochodzi od prywatnych inwestorów.

Więcej informacji

DG ds. Polityki Regionalnej nie pełni żadnej roli z interpretowaniu przepisów dotyczących pomocy państwa, a krajowe i regionalne władze zainteresowane wytycznymi w tej dziedzinie powinny zwracać się do właściwej komórki w Komisji, tj. DG ds. Konkurencji, DG ds. Energii, DG ds. Mobilności i Transportu lub DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe