Navigation path

Additional tools

Kilpailupolitiikka

Koheesio- ja aluepolitiikan rahoituksessa on noudatettava valtiontukisääntöjä.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa pdf kielletään valtiontuki, joka

a) myönnetään valtion varoista
b) tuo yrityksille taloudellista etua
c) vääristää kilpailua suosimalla valikoivasti tiettyjä edunsaajia muiden kustannuksella
d) vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lisätietoja: valtiontukisäännöt pdfEnglish.

Rakennerahastojen toimintaan liittyvät poikkeussäännökset ovat seuraavat:

  • 107 artiklan 3 kohdan a alakohta – ”sisämarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma”
  • 107 artiklan 3 kohdan c alakohta – ”sisämarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla”.
  • Nämä poikkeukset kuvataan tarkemmin alueellisen valtionavun suuntaviivoissa English, joissa vahvistetaan suurimmat sallitut tukimäärät tietyille nimetyille alueille Lisätietoja: alueellisia tukia koskevat suuntaviivat kaudelle 2007–2013.

Nykyisen talous- ja finanssikriisin yhteydessä laadittu Euroopan talouden elvytyssuunnitelma sisältää väliaikaisen toimintamallin, jolla yksinkertaistetaan koheesiopolitiikasta osarahoitettujen valtionapujärjestelmien sääntöjä. Sen mukaan joissakin tapauksissa valtionapujärjestelmien ennakot voidaan korvata jopa kokonaan.

Viime aikoina on tehty myös valtionapusäännöistä poikkeavia väliaikaisratkaisuja English (voimassa vuoden 2010 loppuun asti), jotta jäsenvaltiot voivat reagoida seurauksiin, joita luotonannon kiristyminen on aiheuttanut reaalitaloudelle vuoden 2010 loppuun mennessä. Niiden nojalla tietyin edellytyksin

  • yritykset voivat saada tukea kertakorvauksena 500 000 euroon asti kahden seuraavan vuoden aikana tämänhetkisistä vaikeuksista selviämiseksi
  • valtiontakausta voi saada lainoille alhaisemmalla korolla
  • korkotuettuja lainoja on saatavissa eri tarkoituksiin, muun muassa ympäristöystävällisten tuotteiden tuotantoon
  • pienyritykset voivat saada riskipääomatukea enintään 2,5 miljoonaa euroa yritystä kohti vuodessa (nykyisen 1,5 miljoonan euron sijaan) edellyttäen, että yksityiset sijoittajat rahoittavat investointikustannuksista vähintään 30 prosenttia (nykyisen 50 prosentin sijaan).

Lisätietoja

  • Kilpailun pääosaston valtiontukisivut English
  • Koheesiopolitiikka ja talouskriisi DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

Aluepolitiikan pääosasto ei osallistu valtiontukisääntöjen tulkintaan. Kansallisten ja alueellisten viranomaisten, jotka haluavat valtiontukiin liittyvää neuvontaa, on otettava yhteyttä toimivaltaiseen komission yksikköön eli kilpailun pääosastoon, energian pääosastoon, liikenteen ja liikkumisen pääosastoon tai maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media