Navigation path

Additional tools

Konkurentsipoliitika

Ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika rahastamine peab vastama riigiabi eeskirjadele, kui see on asjakohane.

ELi toimimise lepingu artikkel 107 pdf keelab riigiabimeetmed, mis:

a) sisaldavad riigi ressurssidest antavat abi;
b) annavad ettevõtetele majanduslikke eeliseid;
c) kahjustavad konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid ja mitte teisi;
d) kahjustavad ELi liikmesriikidevahelist kaubandust.

Üksikasjalikum teave: Vademecum riigiabi kohta pdfEnglish.

Struktuurfondide tegevusega soetud erandid on järgmised:

  • artikli 107 lõike 3 punkt a – abi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on erakordselt madal või kus valitseb tõsine tööpuudus;
  • artikli 107 lõike 3 punkt c – abi teatud majandustegevuse või teatud majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta ebasoovitavalt kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega.
  • Eespool esitatud erandid on üksikasjalikult lahti seletatud regionaalse riigiabi juhistes English, milles kehtestatakse maksimaalsed lubatud toetused teatavatele kindlaksmääratud piirkondadele. Lisateavet leiab regionaalse riigiabi juhistest aastateks 2007–2013.

Praeguse finants- ja majanduskriisi taustal on Euroopa majanduse taastamise kavasse lisatud ajutine raamistik, mis lihtsustab eeskirju sellistele riigiabiskeemidele, mida kaasrahastatakse ühtekuuluvuspoliitika kaudu. See tähendab, et mõningatel juhtudel korvatakse ettemaksed riigiabiskeemidesse 100% ulatuses.

Kehtestatud on ka riigiabi eeskirjade ajutine kord English (kuni 2010. aasta lõpuni), et aidata riikidel kuni 2010. aastani hakkama saada krediidisurutisega reaalmajandusele. See tähendab, et teatavatel tingimustel:

  • võivad ettevõtted saada kaheks järgnevaks aastaks ühekordset toetust kuni 500 000 eurot, et praegustest majandusraskustest üle saada;
  • võib riik anda garantii soodustingimustel laenudele;
  • võib saada subsideeritu laenu, eelkõige keskkonnasõbralike toodete tootmiseks;
  • võivad väikeettevõtted saada riskikapitalitoetust kuni 2,5 miljonit eurot aastas (praeguse 1,5 miljoni euro asemel), tingimusel et vähemalt 30% (praeguse 50% asemel) investeeringust tuleb erainvestoritelt.

Lisateave

  • Konkurentsipoliitika peadirektoraadi riigiabi leheküljed English
  • Ühtekuuluvuspoliitika vastus majanduskriisile DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk

Regionaalpoliitika peadirektoraat ei tegele riigiabi eeskirjade tõlgendamisega. Riiklikud ja piirkondlikud asutused, kes soovivad juhendamist selles valdkonnas, peaksid pöörduma Euroopa Komisjoni pädeva osakonna poole: konkurentsipoliitika peadirektoraat, energeetika peadirektoraat, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat või põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis