Navigation path

Additional tools

Podpora podnikania

Podpora zakladania a rastu podnikov, predovšetkým malých a stredných podnikov (MSP), sú kľúčové aktivity, ktorými sa politika súdržnosti snaží o zvyšovanie výkonnosti regionálnych hospodárstiev.

Na zlepšenie hospodárskej výkonnosti jednotlivých regiónov je nevyhnutné podporiť podnikateľov, prilákať investície a zlepšiť ich výrobnú kapacitu. To pomôže aj v prípade regiónov, ktoré ešte stále zaostávajú. V EÚ ročne vznikne približne 1,2 milióna nových podnikov, čo predstavuje okolo 10 % z celkového súčasného počtu spoločností. No iba polovica z nich prežije prvých päť rokov. Navyše medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely – napríklad v Taliansku, Španielsku a Spojenom kráľovstve vznikajú nové spoločnosti dvojnásobne častejšie, ako je priemer v EÚ.

Malé a stredné podniky majú v rámci európskeho hospodárstva veľký význam. Predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ a poskytujú takmer dve tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. MSP však často bojujú s ťažkosťami pri získavaní kapitálu a know-how a chýbajú im skúsenosti. Cieľom politiky súdržnosti EÚ je odstrániť tieto problémy prostredníctvom kombinácie tzv. tvrdých opatrení, ako je napr. priama podpora investícií, a tzv. mäkkých opatrení, ako je poskytovanie služieb na podporu podnikania, odbornej prípravy, inovačného prostredia, finančného inžinierstva a transferu technológií, ako aj tvorba kontaktných sietí a zoskupení.

V období rokov 2007 až 2013 budú programy politiky súdržnosti podporovať:

  • Zakladanie a rast MSP, najmä vo väzbe na rozvoj podnikateľstva, prístup k financiám, výskum a inovácie, transfer technológií, prístup k IKT alebo ekologickú výrobu. Na tento druh podpory zameranej osobitne na MSP je vyčlenených približne 27 miliárd eur (7,9 % z celkových výdavkov).
  • Ďalšie aktivity týkajúce sa veľkých aj malých a stredných podnikov vrátane investícií do výroby a poskytovania služieb na podporu podnikania vo vyššie uvedených oblastiach. Na tieto činnosti je vyčlenených 28 miliárd eur (8,1 % z celkových výdavkov). Veľká časť z týchto prostriedkov bude priamo alebo nepriamo využitá v prospech MSP.

Užitočné odkazy:

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá