Navigation path

Additional tools

Wspieranie przedsiębiorstw

Wspieranie tworzenia i rozwoju firm, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to jeden z najważniejszych sposobów, w jaki polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w regionach.

Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom, zdobywanie inwestorów i zwiększanie możliwości produkcyjnych regionów mają pierwszorzędne znaczenie dla poprawy ich wydajności gospodarczej i dla umożliwienia regionom mniej rozwiniętym dorównanie do średniej europejskiej. Co roku w UE powstaje około 1,2 mln firm – stanowi to w przybliżeniu 10 proc. łącznej liczby firm. Jednak zaledwie połowa z nich będzie funkcjonować przez okres dłuższy niż pięć lat. Sytuacja nie jest taka sama w poszczególnych krajach – na przykład we Włoszech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii nowe firmy są zakładane dwa razy częściej niż wynosi średnia europejska.

MŚP są podstawą europejskiej gospodarki  – w Unii Europejskiej stanowią one 99 proc. wszystkich firm i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Jednak wielokrotnie małe firmy przeżywają trudności związane z dostępem do kapitału i wiedzy specjalistycznej, czasami brakuje im też doświadczenia. Celem polityki spójności jest udzielanie małym firmom pomocy w zmaganiu się z tymi trudnościami. Metodą ma być połączenie środków „twardych” (bezpośrednie wsparcie na inwestycje) i „miękkich” (usługi wsparcia dla biznesu, szkolenia, środowisko innowacyjne, inżynieria finansowa i transfer technologii), jak również wsparcia dla sieci współpracy i klastrów.

W okresie 2007−2013 programy realizowane w ramach polityki spójności będą wspierać:

  • tworzenie i rozwój MŚP, zwłaszcza pod względem przedsiębiorczości, dostępu do finansowania, badań naukowych i innowacji, transferu technologii, dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz produkcji przyjaznej dla środowiska. Na tego rodzaju specjalne wsparcie dla MŚP przeznaczono około  27 mld euro (7,9 proc. wszystkich środków).
  • Na inne formy pomocy dla dużych i małych firm, w tym inwestycje produkcyjne i usługi wsparcia dla biznesu w wyżej wymienionych dziedzinach, planuje się przeznaczyć kolejne 28 mld euro (8,1 proc. wszystkich środków). Duża część tych funduszy pośrednio lub bezpośrednio wspierać będzie MŚP.

Useful links:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe