Navigation path

Additional tools

Yritystuki

Koheesiopolitiikalla pyritään edistämään alueiden talouden kehittämistä. Sen avulla tuetaan liiketoiminnan sekä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) perustamista ja kasvua.

Yrittäjien tukeminen, sijoittajien kiinnostuksen herättäminen ja tuotantokapasiteetin lisääminen ovat keskeisiä seikkoja, kun halutaan parantaa alueiden taloudellista tuotantokykyä ja auttaa kehityksessä jälkeen jääneitä alueita. EU:ssa perustetaan joka vuosi noin 1,2 miljoonaa uutta yritystä, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia EU:n yritysten kokonaismäärästä. Kuitenkin vain puolet niistä selviytyy ensimmäisistä viidestä vuodesta. Lisäksi EU-maiden välillä on suuria eroja. Esimerkiksi Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa uusia yrityksiä perustetaan kaksi kertaa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin.

Pk-yritykset ovat Euroopan talouden kulmakivi. Niiden osuus kaikista EU:n yrityksistä on 99 prosenttia. Jopa kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työpaikoista on pk-yrityksissä. Pk-yritysten on kuitenkin usein vaikea saada rahoitusta ja hankkia tietotaitoa, ja usein niiltä myös puuttuu kokemusta. EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on löytää ratkaisuja näihin ongelmiin. Se käyttää erilaisia ”kovia” toimenpiteitä, kuten suora sijoitustoiminnan tuki, sekä ”pehmeitä” keinoja, joita ovat muun muassa yritystukipalvelujen ja koulutuksen järjestäminen, innovatiivisen ympäristön edistäminen, uudet rahoitusjärjestelyt ja teknologiansiirto sekä tuki erilaisille verkostoille ja klustereille.

Vuosina 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmista tuetaan

  • pk-yritysten perustamista ja kasvua. Tämä tuki liittyy erityisesti yrittäjyyden edistämiseen, rahoituksen saantiin, tutkimukseen ja innovointiin, teknologiansiirtoon, tieto- ja viestintätekniikan käyttöön sekä ympäristöä säästävään tuotantoon. Erityisesti pk-yrityksille tarkoitetun tuen määrä on noin 27 miljardia euroa (7,9 % koheesiopolitiikan koko budjetista).
  • sekä suuria että pieniä yrityksiä. Tukea voi saada esimerkiksi tuotannollisiin investointeihin sekä yritystukipalvelujen järjestämiseen edellä mainituilla aloilla. Tähän tukeen on määrä suunnata 28 miljardia euroa (8,1 % koko budjetista). Valtaosa tuesta hyödyttää suoraan tai välillisesti pk-yrityksiä.

Linkkejä:

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media