Navigation path

Additional tools

Ettevõtete toetamine

Ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde), loomise ja laienemise toetamine on üks väga oluline viis, kuidas ühtekuuluvuspoliitika aitab piirkondade majanduslikku olukorda parandada.

Ettevõtjate toetamine, investorite ligimeelitamine ja piirkondade tootmissuutlikkuse suurendamine on kõnealuste piirkondade majandusolukorra parandamise ning mahajääjate järeleaitamise seisukohast väga oluline. Igal aastal luuakse ELis ligikaudu 1,2 miljonit uut ettevõtet, mis moodustab umbes 10 % ettevõtete koguarvust. Kuid ainult pooled neist jäävad püsima ka pärast esimest viit aastat. ELi piires on erinevused väga suured. Näiteks Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis luuakse uusi ettevõtteid ELi keskmisega võrreldes poole sagedamini.

VKEd on Euroopa majanduses tõelised hiiglased – neid on 99 % Euroopa Liidu ettevõtete koguarvust ning nendes on kuni kaks kolmandikku kõigist erasektori töökohtadest. Kuid siiski on VKEdel sageli raskusi kapitali ja teadmiste leidmisel ning samuti on nende kogemused puudulikud. ELi regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on kõnealuste probleemide lahendamine mitmete nn karmide (nt otseinvesteeringute toetamine) ning leebete (nt ettevõtete toetamise teenused, koolitused, innovatiivne keskkond, finantskorraldus ja tehnoloogiasiire, samuti võrgustike ja rühmituste toetamine) meetmete abil.

Ajavahemikul 2007–2013 antakse ühtekuuluvuspoliitika programmide raames:

  • toetusi VKEde loomiseks ja laienemiseks, eelkõige ettevõtluse, rahastamisele juurdepääsu, teadusuuringute ja innovatsiooni, tehnoloogiasiirde, teabele juurdepääsu, sidetehnoloogia ja keskkonnasõbraliku tootmise valdkondades. Ligikaudu 27 miljardit eurot (7,9 % eraldatavast kogusummast) eraldatakse toetusteks, mis on ette nähtud just VKEdele;
  • muid toetusi nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele, sealhulgas antakse tootlikeks investeeringuteks ja eespool nimetatud valdkondades ettevõtlust toetavate teenuste pakkumiseks veel täiendavalt 28 miljardit eurot (8,1 % eraldatavast kogusummast). Suurest osast kõnealustest vahenditest saavad VKEd otseselt või kaudselt kasu.

Kasulikud lingid:

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis