Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Σλοβενία

Republic of Slovenia Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel. : +386 1 400 36 80
E-mail. : gp.svrk@gov.si

Web

European Territorial Cooperation and Financial Mechanism Office - Cross-border programmes Management Division/ Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
1000 Ljubjana

Web

Republika Slovenija Služba Vlade Rs Za Razvoj In Evropsko Kohezijsko Politiko

Ms Laura Lajh
Trubarjeva 11
SI – 2000 Maribor

Tel. : +386 (0)1 400 3150
E-mail. : laura.lajh@gov.si

Web

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Tel. : +386 1 400 31 58
Web