Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Μάλτα

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja,
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web