Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Τσεχική Δημοκρατία

Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Staroměstské náměstí 6
110 15 Prague 1

Tel. : +420 224 861 791
E-mail. : info@mmr.cz

Web

Ministry of Education, Youth and Sports

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Tel. : +420234811111
Web

Ministry of the Environment of the Czech Republic

Vršovická 1442/65
CZ-100 10 Praha 10

Tel. : +420 267 121 111
Web

Ministry of Transport of the Czech Republic

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Tel. : +420 225 131 552
Web

Ministry of Industry and Trade

Politických vězňů 20
CZ 110 15 Praha

Tel. : +420 224 852 917
Web

Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Tel. : +420 22486 1379
Web

Odbor fondů EU - Magistrát hlavního města Prahy

PhDr. Jan Hauser
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

E-mail. : Jan.Hauser@praha.eu

Web

Ministry of Regional Development of the Czech Republic - European Territorial Cooperation Department

Mr Jiří HORÁČEK
Staroměstské náměstí 6
110 15 Prague 1

Tel. : +420 224 861 791
E-mail. : horjir@mmr.cz

Web