Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι.

Βουλγαρία

Ministry of Labour and Social Policy

ул. Триадица №2
София 1051

Tel. : +359 2 8119 443
E-mail. : efipp@mlsp.government.bg

Web

Ministry of Transport Coordination of Programmes and Projects Directorate

9 Djakon Ignatii Str.
BG-1000 Sofia

Tel. : 359 2 9409 421
Web

yet to be announced


Ministry of Science and Education - General Directorate Structural Funds and Intenational Educational Programmes

Tsarigradsko Chausee 125 bl 5/1
Sofia 1113

Tel. : +359 2 46 76 100
Web

Ministry of Economy - European Funds for Competitiveness Directorate General

Sofia 21,
BG-1000 Sofia

Tel. : + 359 2 9329 220
Web