Táto stránka bola uložená do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Vaše príspevky: ochrana osobných údajov

S cieľom informovať zainteresované strany Komisia uverejnila všetky príspevky, ktoré dostala od inštitúcií či jednotlivcov na webových stránkach venovaných zníženiu emisií CO 2 z automobilov, okrem prípadov, že odosielateľ výslovne namietal proti uverejneniu týchto príspevkov.

Príspevky od súkromných osôb sa však na webových stránkach Komisie uverejňujú v zásade len anonymne , teda bez mena a kontaktných údajov odosielateľa, len s uvedením krajiny pobytu odosielateľa. Súkromné osoby, ktoré si priali, aby Komisia spolu s ich príspevkami uverejnila na webových stránkach aj ich meno a kontaktné údaje boli požiadaní, aby túto skutočnosť Komisii výslovne oznámili pri odosielaní príspevku.

Komisia uverejnila prijaté pripomienky na webových stránkach vo formáte, v ktorom boli doručené. Vzhľadom na to by nemali obsahovať žiadne dôverné informácie.

Na konzultáciu sa uplatnili pravidlá o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

upravuje spôsob zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi.

Podrobnejšie informácie o postupe, ktorý začína konzultáciou a končí prijatím konečného znenia právneho predpisu, získate po kliknutí na tento odkaz: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Posledná aktualizácia: 18/02/2009  |Na začiatok