Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Οι παρατηρήσεις σας: θέματα τήρησης απορρήτου

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή δημοσίευσε όλες τις παρατηρήσεις που έλαβε από θεσμικούς φορείς ή ιδιώτες για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα, εκτός από εκείνες για τις οποίες οι αποστολείς δήλωσαν ρητά ότι δεν συμφωνούσαν να δημοσιευτούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το γενικό κανόνα, σχόλια και παρατηρήσεις ιδιωτών δημοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ανώνυμα, καθώς παραλήφθηκαν το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε αποστολέα και αναφέρθηκε μόνο η χώρα κατοικίας του. Στους ιδιώτες που επιθυμούσαν να δημοσιεύσει η Επιτροπή, στον δικτυακό τόπο της διαβούλευσης, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μαζί με τις παρατηρήσεις τους, ζητήθηκε να το δηλώσουν ρητά στην Επιτροπή κατά την αποστολή των παρατηρήσεών τους.

Η Επιτροπή δημοσίευσε στον δικτυακό τόπο τις παρατηρήσεις στη μορφή με την οποία της αποστάλθηκαν. Συνεπώς, αυτές δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Στη διαβούλευση εφαρμόστηκαν οι κανόνες περί προσωπικών δεδομένων. Στη δήλωση περί απορρήτου pdf - 17 KB [17 KB]

μπορείτε να δείτε τι ίσχυσε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία από τη διαβούλευση ως την έγκριση της οριστικής νομοθεσίας στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm
Τελευταία ενημέρωση: 16/02/2009  |Αρχή σελίδας