Denna webbplats arkiverades den (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Offentligt samråd om genomförandet av den förnyade strategin för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon

Den 7 februari 2007 offentliggjorde EU-kommissionen två meddelanden, “Resultat av översynen av gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon” och ”Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet”. Kommissionen redogör i dessa dokument för sitt beslut att tillämpa en integrerad modell för att uppnå EU:s mål på 120 g koldioxidutsläpp/km från nya genomsnittsbilar senast 2012.

Kommissionens förslag går ut på följande:

”Kommissionen kommer att satsa på ett integrerat tillvägagångssätt för att nå EU-målet på 120 g koldioxid/km senast 2012. Detta kan uppnås genom en kombination av insatser från EU:s och medlemsländernas sida. Kommissionen kommer att föreslå lagstiftning, om möjligt under 2007 och senast i mitten av 2008, för att nå EU-målet på 120 g koldioxid/km, där tonvikten kommer att ligga på obligatoriska minskningar av koldioxidutsläppen för att nå målet på 130 g/km för den genomsnittliga nya fordonsparken genom förbättrad fordonsteknik, och en ytterligare minskning med 10 g koldioxid/km, eller motsvarande om så är tekniskt nödvändigt, genom andra tekniska förbättringar och genom ökad biobränsleanvändning, närmare bestämt följande:

  1. Minimieffektivitetskrav för luftkonditioneringssystem.
  2. Obligatorisk montering av system för övervakning av däcktryck med hög precision.
  3. Gränser för maximalt rullningsmotstånd i EU för däck som är monterade på personbilar och lätta nyttofordon.
  4. Användning av växlingsindikatorer, med beaktande av den utsträckning i vilken konsumenterna faktiskt använder sådana anordningar i verklig trafik.
  5. Förbättrad bränsleeffektivitet för lätta nyttofordon (lätta lastbilar) med målet att nå 175 g koldioxid/km senast 2012 och 160 g koldioxid/km senast 2015.
  6. Ökad användning av biobränslen för största miljöeffektivitet.

Ovanstående ska gå att mäta, övervaka och redovisa, och får inte innebära att koldioxidminskningen räknas dubbelt.

Förutom lagstiftning bör kommissionens strategi för minskade koldioxidutsläpp också uppmuntra ytterligare insatser för andra trafikslag (t.ex. tunga fordon) av medlemsländerna (koldioxidskatter och andra skatteincitament, användning av offentlig upphandling, trafikledning, infrastruktur osv.) och av konsumenterna (välunderbyggda val som köpare eller ansvarsfullt förarbeteende).”

Initiativet är ett led i kampen mot klimatförändringarna. Bilen är ett viktigt inslag i många EU-medborgares vardag. Bilåkandet har emellertid stor påverkan på klimatet och står för ungefär 12 % av EU:s totala koldioxidutsläpp. EU har därför satt upp ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad energieffektivitet, som alla relevanta näringslivssektorer bör bidra till.

Mer information om vägen från offentligt samråd till färdig lagstiftning hittar du här: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Senaste uppdatering: 16/02/2009  |Till början