Strona zarchiwizowana dnia 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Konsultacje społeczne w sprawie realizacji nowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO 2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych

W dniu 7 lutego 2007 roku Komisja Europejska równolegle opublikowała komunikat na temat wyników przeglądu strategii wspólnotowej dotyczącej obniżenia poziomu emisji CO 2 pochodzących z samochodów pasażerskich i lekkich pojazdów dostawczych oraz komunikat na temat konkurencyjnego systemu prawnego dla przemysłu motoryzacyjnego na XXI wiek. Obydwa komunikaty wiążą się z podjętą przez Komisję decyzją o realizacji podejścia zintegrowanego, które ma na celu ograniczenie emisji CO 2 pochodzących z nowych samochodów do 120 g/km w terminie do roku 2012.

Poniżej przedstawiono propozycje Komisji bardziej szczegółowo:

„Komisja będzie stosować zintegrowane podejście, mając na uwadze osiągnięcie do 2012 r. wspólnotowego celu polegającego na obniżeniu emisji CO 2 do 120 g/km. Cel ten można osiągnąć, łącząc działania UE i państw członkowskich. Komisja przedłoży wnioski dotyczące ram prawnych (jeżeli będzie to możliwe – w 2007 r. lub najpóźniej do połowy 2008 r.), koncentrując się na obowiązkowym zmniejszeniu emisji CO 2 z nowych samochodów do 130 g/km dzięki udoskonaleniom technologii pojazdów silnikowych i dalszej redukcji (do 10 g/km CO 2 lub, w razie technicznej konieczności, do równoważnych wielkości) dzięki innym udoskonaleniom technologicznym i zwiększonemu zastosowaniu biopaliw, a w szczególności poprzez:

  1. ustalenie minimalnych wymagań w zakresie efektywności systemów klimatyzacji;
  2. obowiązek instalacji precyzyjnych systemów monitorowania ciśnienia powietrza w oponach;
  3. wyznaczenie maksymalnych wartości oporu toczenia opon w UE dla opon stosowanych w samochodach osobowych oraz lekkich pojazdach dostawczych;
  4. użycie sygnalizatorów zmiany biegów, z uwzględnieniem stopnia, w jakim urządzenia te są wykorzystywane przez konsumentów w rzeczywistych warunkach jazdy;
  5. zwiększenie efektywności zużycia paliwa w lekkich samochodach dostawczych (furgonetkach) w takim stopniu aby, osiągnąć następujące wartości docelowe: 175 g CO 2/km do roku 2012 i 160 g CO 2/km do roku 2015;
  6. zwiększenie zastosowania biopaliw umożliwiających poprawę wskaźników ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zastosowane metody powinny być wymierne, możliwe do monitorowania, rzetelne i nie umożliwiać podwójnego obliczania, o ile zmniejszyły się emisje dwutlenku węgla.

Poza opracowaniem ram prawnych strategia Komisji dotycząca zmniejszania emisji CO 2 powinna wspierać dodatkowe wysiłki dotyczące innych środków transportu drogowego (pojazdy o dużej ładowności itp.), wysiłki państw członkowskich (opodatkowanie powiązane z emisjami CO 2 i inne zachęty podatkowe, wykorzystanie zamówień publicznych, zarządzanie ruchem, infrastruktura itd.) oraz konsumentów (świadomy wybór kupujących, odpowiedzialne zachowania kierowców).

Inicjatywę tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Dla wielu Europejczyków samochody to nieodłączna część życia codziennego. Okazuje się jednak, że z samochodów pochodzi 12 proc. całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla w UE. W związku z tym Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitne cele polegające na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie wydajności energetycznej, do realizacji których powinny się włączyć wszystkie sektory gospodarki.

Więcej informacji na temat procesu wiodącego od konsultacji społecznych do ostatecznego przyjęcia aktów prawnych można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2009  |Początek strony