Šī vietne tika arhivēta
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Apspriešana par atjaunotās pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO 2 emisiju samazināšanas stratēģijas īstenojumu

2007. gada 7. februārī Eiropas Komisija publicēja divus paziņojumus “Rezultāti, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO 2 emisiju samazināšanai” un “Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam” Kā norādīts šajos paziņojumos, Komisija pieņēma lēmumu izmantot integrētu pieeju, lai sasniegtu ES mērķi – līdz 2012. gadam panākt, ka vidējās oglekļa dioksīda (CO 2) emisijas no jauniem automobiļiem nepārsniedz 120 g/km.

Komisijas priekšlikums bija šāds.

“Komisija turpinās īstenot integrēto pieeju, lai līdz 2012. gadam tiktu sasniegts ES mērķis — 120 g CO 2/km. To iespējams panākt, apvienojot ES un dalībvalstu centienus. Komisija 2007. gadā (ja iespējams), bet ne vēlāk kā 2008. gada vidū iesniegs konkrētus priekšlikumus ES tiesību aktiem, lai sasniegtu ES mērķi — 120 g CO 2/km —, galveno uzmanību pievēršot obligātai CO 2 emisiju samazināšanai, lai sasniegtu šādus mērķus: uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģiju, jaunu automobiļu parka vidējās emisijas samazināt līdz 130 g CO2/km, un, izmantojot citus tehnoloģiskus uzlabojumus un plašāk lietojot biodegvielu, panākt tālāku samazinājumu par 10 g CO2/km, jo īpaši:

  1. obligāto ekonomijas prasību noteikšana gaisa kondicionēšanas sistēmām ;
  2. obligāta aprīkošana ar precīzām riepas spiediena monitoringa sistēmām ;
  3. maksimālās riepu rites pretestības noteikšana ES attiecībā uz riepām, ar ko aprīkoti pasažieru automobiļi un vieglie kravas automobiļi ;
  4. pārnesumu pārslēgšanas indikatoru izmantošana, ņemot vērā, cik lielā mērā patērētāji šīs ierīces izmanto reālos braukšanas apstākļos;
  5. vieglo kravas automobiļu (furgonu) degvielas ekonomijas uzlabošana, nosakot mērķus — 175 g CO2/km līdz 2012. gadam un 160 g CO2/km līdz 2015. gadam ;
  6. plašāka biodegvielas izmantošana, maksimāli palielinot ekoloģiskos rādītājus .

Iepriekš minētie pasākumi ir izmērāmi, uzraugāmi, uzskaitāmi un neradīs CO 2 emisiju samazinājuma dubulto uzskaiti .

Neskarot tiesisko regulējumu, Komisijas CO 2 emisiju samazināšanas stratēģija rosinās papildu centienus saistībā ar pārējiem autotransporta veidiem (kravas transportlīdzekļi), dalībvalstu (ar CO 2 saistīta aplikšana ar nodokļiem un citi fiskālie stimuli, publiskais iepirkums, ceļu satiksmes pārvaldība, infrastruktūra utt.) un patērētāju (uz informāciju balstīta pircēju izvēle, atbildīgs braukšanas veids) pūliņus.”

Šī iniciatīva aplūkojama plašākā cīņas pret klimata pārmaiņām kontekstā. Mašīnas ir nozīmīga ikdienas dzīves sastāvdaļa daudziem eiropiešiem. Tomēr mašīnu izmantojums būtiski ietekmē klimata pārmaiņas, ņemot vērā to, ka uz mašīnu izmantojumu attiecināmi 12 % no kopējām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām ES. Tāpēc Eiropas Savienība sev izvirzījusi vērienīgus mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu samazināšanu un uzlabojumiem energoefektivitātē, un tie ir mērķi, kuru īstenojumā sava artava jādod visām attiecīgajām tautsaimniecības nozarēm.

Papildu informācijai par šo procesu, sākot ar apspriešanu un beidzot ar tiesību aktu pieņemšanu, skatiet šo saiti: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Pēdējā atjaunināšana: 16/02/2009  |Uz augšu