Tato stránka byla uložena do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Veřejná konzultace k provádění obnovené strategie na snižování emisí CO 2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

Dne 7. února 2007 zveřejnila Evropská komise sdělení „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO 2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ a „Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století“ . Jak je uvedeno v těchto sděleních, Komise se rozhodla uplatnit integrovaný přístup v zájmu dosažení cíle EU snížit do roku 2012 emise CO 2 z nových automobilů na 120 g/km.

Konkrétní návrh Komise zněl:

„Komise bude nadále zastávat integrovaný přístup, jehož cílem je dosáhnout do roku 2012 cíle EU ve výši 120 g CO 2/km. Toho lze docílit kombinací opatření na úrovni EU i členských států. Pokud možno v roce 2007 a nejpozději do poloviny roku 2008 Komise navrhne legislativní rámec pro dosažení cíle EU ve výši 120 g/km CO2, jež se bude zaměřovat na povinné snižování emisí CO 2 s cílem dosáhnout u nových vozidel zlepšováním technologií automobilových motorů v průměru hodnoty 130 g/km CO 2, a bude-li to technicky možné, i dalšího snížení emisí CO 2 o 10 g/km nebo ekvivalent této hodnoty díky dalším technologickým vylepšením a prostřednictvím většího využívání biopaliv, a to konkrétně prostřednictvím:

  1. stanovení požadavků na minimální účinnost klimatizačních systémů;
  2. povinného vybavení systémy přesného monitorování tlaku v pneumatikách;
  3. stanovení maximálních hodnot valivého odporu pneumatik v EU pro pneumatiky osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel;
  4. použití ukazatelů rychlostních stupňů, přičemž se zohlední rozsah, v němž spotřebitelé používají taková zařízení v reálných podmínkách jízdy;
  5. pokroku v účinnosti paliv u lehkých užitkových vozidel (dodávek) s cílem dosáhnout do roku 2012 175 g emisí CO 2 na km a 160 g emisí CO 2 na km do roku 2015;
  6. většího využívání biopaliv, která jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Výše uvedená zlepšení by měla být měřitelná, monitorovatelná a odůvodněná a měla by znemožňovat, aby se snížení CO 2 započítávalo dvakrát.

Kromě legislativního rámce by strategie Komise na snížení emisí CO 2 měla podporovat další úsilí ze strany jiných způsobů silniční dopravy (těžká nákladní vozidla apod.), ze strany členských států (zdanění a jiné daňové pobídky v souvislosti s CO 2, využívání veřejných zakázek, řízení dopravy, infrastruktura apod.) a spotřebitelů (výběr kupujícího na základě informací, odpovědné chování řidičů).“

Tuto iniciativu je třeba vidět v širším kontextu boje proti změně klimatu. Automobily jsou významnou součástí každodenního života mnoha Evropanů. Jejich užívání však značně přispívá ke změně klimatu, neboť způsobuje 12 % celkových emisí oxidu uhličitého (CO 2). Evropská unie proto přijala ambiciózní cíle snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti, k jejichž splnění by měla přispět všechna relevantní hospodářská odvětví.

Další informace o postupu, na jehož začátku je konzultace a jenž by měl vyústit v přijetí právního předpisu, jsou k dispozici zde: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Poslední aktualizace: 16/02/2009  |Začátek stránky