Denna webbplats arkiverades den (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Samråd

EU-kommissionen bestämde sig 2007 för att utvärdera olika alternativ för utformningen av den lagstiftning som skulle krävas för att bland annat uppnå målet på 130 g/km genom förbättrad fordonsteknik. Med hjälp av ett offentligt samråd samlade kommissionen in synpunkter på hur den föreslagna strategin skulle genomföras. Kommissionen ville också veta hur den framtida lagstiftningen skulle utformas, bland annat med hänsyn till de olika alternativens ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Kommissionen ville framför allt ha fler synpunkter på konsekvensbedömningen när det gäller nyttan med och kostnaderna för den föreslagna strategins olika delar.

I ovan nämnda meddelanden formulerades en rad principer för den framtida lagstiftningen. Lagstiftningen skulle bland annat ”utformas så att minskningsmålen blir neutrala ur konkurrenssynpunkt, socialt rättvisa och hållbara. De ska vara skäliga med tanke på mångfalden bland Europas biltillverkare och undvika all omotiverad snedvridning av konkurrensen mellan biltillverkarna." Kommissionen ville dessutom att den framtida lagstiftningen skulle vara tekniskt neutral i den meningen att den varken skulle bygga på eller gynna någon specifik teknik för att EU ska uppnå målet. Den minskning av koldioxidutsläppen som EU vill uppnå med hjälp av den framtida lagstiftningen skulle dessutom gå att mäta, övervaka och redovisa, och fick inte innebära att koldioxidminskningen räknas dubbelt.

Mer information om vägen från offentligt samråd till färdig lagstiftning hittar du här: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Senaste uppdatering: 16/02/2009  |Till början