Táto stránka bola uložená do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Konzultácia

V roku 2007 sa Európska komisia rozhodla zhodnotiť rôzne varianty návrhov nevyhnutného legislatívneho rámca, najmä vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa 130g/km prostredníctvom lepšej technológie vozidiel. Vďaka verejnej konzultácii sa podarilo zhromaždiť názory na implementáciu navrhovanej stratégie Komisie a získať návrhy a nápady zainteresovaných strán na možné varianty návrhov pre zostavenie legislatívneho rámca vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov týchto variantov. Komisia sa obzvlášť zaujímala o ďalšie podnety vo vzťahu k svojej štúdii o hodnotení vplyvu, pokiaľ ide o náklady a výhody plynúce z uplatnenia rôznych prvkov navrhovanej stratégie.

Komisia vo svojich oznámeniach stanovila niekoľko princípov, ktoré sa mali zohľadniť v súvislosti s budúcim legislatívnym rámcom. Konkrétne legislatívny rámec mal byť navrhnutý tak, „aby zabezpečil, že ciele zníženia budú z hľadiska hospodárskej súťaže neutrálne a zo sociálneho hľadiska spravodlivé a udržateľné, a že tieto ciele budú objektívne odrážať rôznorodosť európskych výrobcov automobilov a vyhnú sa nespravodlivému narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov.“ Ďalej Komisia očakávala, že budúci legislatívny rámec bude z hľadiska technologického prístupu neutrálny v tom zmysle, že by neuvádzal alebo neuprednostňoval žiadnu konkrétnu technológiu, ktorá by mohla byť na dosiahnutie cieľa použitá. Na záver, zníženie CO 2, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom budúceho legislatívneho rámca, by malo byť merateľné, monitorovateľné, spätne analyzovateľné a malo by sa zabrániť dvojitému započítavaniu znížení CO 2.

Podrobnejšie informácie o postupe, ktorý začína konzultáciou a končí prijatím konečného znenia právneho predpisu, získate po kliknutí na tento odkaz: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Posledná aktualizácia: 16/02/2009  |Na začiatok